Sieci komputerowe i Internet (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marcin Płonkowski
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z podstawami działania sieci komputerowych.
C2 - Nabycie umiejętności planowania, budowania sieci komputerowych.
C3 - Nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu konfigurowania urządzeń sieciowych.
C4 - Kształtowanie u studentów umiejętności pracy zespołowej przy tworzeniu sieci komputerowych.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowe wiadomości z matematyki, fizyki i informatyki na poziomie szkoły średniej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student wie jak działają współczesne sieci komputerowe - K_W01, K_W06.
2. Student zna budowę modelu warstwowego sieci - K_W06.
3. Student zna rolę urządzeń i protokołów sieciowych - K_W06.
4. Student zna zasady planowania, konfiguracji oraz testowania sieci komputerowych - K_W06.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi zbudować prostą sieć komputerową - K_U02, K_U04, K_U15, K_U24.
2. Student umie zaplanować, skonfigurować oraz przetestować sieć komputerową - K_U02, K_U06, K_U24.
3. Student potrafi odnajdywać i rozwiązywać problemy w sieciach komputerowych - K_U02, K_U04, K_U24.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student rozumie potrzebę dokształcania się - K_K01.
2. Student potrafi prawidłowo nakreślić plan działania - K_K02.
3. Student potrafi wykazać się inicjatywą - K_K03.
4. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie - K_K04.
Metody dydaktyczne
ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem zestawów sprzętu Akademii Cisco (CCNA Exploration Premium Pod) / ćwiczenia laboratoryjne z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji sieci komputerowych (Cisco Packet Tracer) / praca indywidualna / praca w grupie.
Treści programowe przedmiotu
1. Życie w świecie skoncentrowanym na sieciach.
2. Komunikacja w sieci.
3. Funkcjonalność i protokoły warstwy aplikacji.
4. Warstwa transportowa modelu OSI.
5. Warstwa sieci modelu OSI.
6. Adresowanie sieci - IPv4.
7. Warstwa łącza danych.
8. Warstwa fizyczna
9. Ethernet.
10. Okablowanie i planowanie sieci.
11. Konfiguracja i testowanie sieci.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi.
(U) - Student potrafi zaplanować prostą sieć komputerową.
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się.

Ocena dobra
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi oraz zna wszystkie omawiane warstwy w modelu OSI.
(U) - Student potrafi zaplanować i zbudować prostą sieć komputerową.
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się oraz potrafi prawidłowo nakreślić plan działania

Ocena bardzo dobra
(W) - Student potrafi omówić podstawowe zagadnienia związane z sieciami komputerowymi oraz zna wszystkie omawiane warstwy w modelu OSI, a także wie jaką rolę pełnią protokoły w poszczególnych warstwach.
(U) - Student potrafi zaplanować, zbudować prostą sieć komputerową oraz skonfigurować urządzenia sieciowe.
(K) - Student rozumie potrzebę dokształcania się, potrafi prawidłowo nakreślić plan działania oraz potrafi wykazać się inicjatywą w rozwiązywaniu problemów w sieciach komputerowych.

W1 - W4 – kolokwium, przygotowanie do zajęć
U1 - U3 – kolokwium, przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach
K1 - K5 – przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach

Kolokwia oraz warunki zaliczenia:
Kolokwium praktyczne - 40%
Kolokwium teoretyczne - 40%
Aktywność - 20%

0% - 49% - niedostateczny (2.0)
50% - 59% - dostateczny (3.0)
60% - 69% - dostateczny plus (3.5)
70% - 79% - dobry (4.0)
80% - 89% - dobry plus (4.5)
90% - 100% - bardzo dobry (5.0)

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Konsultacje 30
Przygotowanie do zajęć 15
Studiowanie literatury 15
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 20
Łączna liczba godzin 140
Liczba punktów ECTS 5
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Curriculum na platformie Cisco Networking Academy (dostępne po zalogowaniu)

Literatura uzupełniająca:
Mark A. Dye, Rick McDonald, Antoon „Tony” W. Rufi, Akademia sieci Cisco. CCNA Exploration. Semestr 1 Podstawy sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę