Sieci komputerowe i Internet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Anatoliy Melnyk
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z budową Internetu
C2 - Przekazanie studentom ogólnej wiedzy dotyczącej funkcjonowania Internetu
Wymagania wstępne
Wiadomości z matematyki i informatyki na poziomie szkoły średniej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1: Student wie jak działają współczesne sieci komputerowe. Student zna budowę modelu warstwowego sieci. Student zna rolę urządzeń i protokołów sieciowych. Student zna zasady planowania, konfiguracji oraz testowania sieci komputerowych (K_W01).
W2: Student zna adresację w sieciach komputerowych oraz zasady podziału
sieci na podsieci (K_W07).
UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student potrafi zbudować prostą sieć komputerową. Student umie zaplanować, skonfigurować oraz przetestować sieć komputerową (K_U04).
U2: Student umie wskazać podstawowe protokoły sieciowe funkcjonujące w prostej sieci komputerowej (K_U06).
U3: Student posiada umiejętność samodzielnego projektowania prostych sieci lokalnych komputerowych (K_U24).
U4: Student potrafi zaprezentować ogólne i szczegółowe zagadnienia informatyczne w sposób zrozumiały (K_U30).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1: Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych (K_K01).
K2: Student zna podstawy sieci komputerowych. Student rozumie model warstwowy sieci. Student zna podstawowe pojęcia, urządzenia oraz protokoły sieciowe. Student rozumie etapy planowania, konfiguracji i testowania sieci komputerowych (K_K07).
Metody dydaktyczne
Student ma świadomość zdobytej wiedzy i umiejętności. Student rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych. Student potrafi pracować indywidualnie oraz w grupie. Student wie jak identyfikować i rozwiązywać podstawowe problemy.
Treści programowe przedmiotu
Żyjąc w świecie skoncentrowanym na sieciach. Kluczowe składniki każdej sieci. Szanse i wyzwania stawiane przed sieciami konwergentnymi. Charakterystyka architektury sieci: odporność na uszkodzenia, skalowalności, jakość usług oraz bezpieczeństwo. Komunikacja przez sieć. Struktura sieci, w tym urządzeń oraz nośników, która jest niezbędna w celu zapewnienia prawidłowej komunikacji. Funkcja protokołów w komunikacji sieciowej. Zalety korzystania z modelu warstwowego do opisania funkcjonalności sieci. Rola każdej warstwy w dwóch najważniejszych modelach sieciowych: modelu TCP/IP oraz modelu OSI. Rola adresowania w komunikacji sieciowej. Funkcjonalność warstwy aplikacji oraz jej protokołów. Warstwa transportowa. Rola protokołów warstwy transportowej i usług wspierających komunikację w sieci. Warstwa sieciowa. Zasady grupowania urządzeń w sieciach komputerowych. Hierarchiczna adresacja urządzeń. Podstawy trasowania, adresów następnego skoku oraz przekazywania pakietów do sieci docelowej. Adresowanie w sieci - IPv4. Rola protokołów w warstwie łącza danych. Rola protokołów warstwy fizycznej i usług w zakresie wspierania komunikacji w sieci komputerowej. Podstawowe cechy w sieciach Ethernet. Planowanie i okablowanie sieci. Sieci bezprzewodowe. Konfiguracja i testowanie sieci. Podstawy bezpieczeństwa w sieciach komputerowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia (50% oceny końcowej) w połowie semestru i na ostatnich zajęciach. Praca domowa (50% oceny końcowej).

Egzamin pisemny (dla osób, które zaliczyły ćwiczenia) w formie testu z wiedzy przekazanej na wykładzie.

Skala ocen:
poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1,W2,W3,W4,W5,W6, U1, U2, U3 – test, kolokwium, praca domowa, przygotowanie do zajęć
K1 – praca i aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Godziny realizowane w ramach programu studiów:
Wykład 15, Ćwiczenia 15
Łączna liczba godzin z udziałem nauczyciela akademickiego 30
Liczba punktów ECTS z udziałem nauczyciela akademickiego 2

Praca własna:
Przygotowanie do zajęć 5
Studiowanie literatury 5
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 5
Łączna liczba godzin 15
Liczba punktów ECTS 1

Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 3
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Computer Networking: A Top-Down Approach, wydanie 7, J. Kurose, K. Ross, Addison-Wesley, 2017
2. Mark Dye, Rick McDonald, Antoon Rufi, Network Fundamentals, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2011.
3. Wendell Odom, CCNA Official Exam Certification Library (Exam 640-802), Third Edition (Containing ICND1 and ICND2 Second Edition Exam Certification Guides), Cisco Press 2018
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Rick Graziani, Allan Johnson, Routing Protocols and Concepts, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2007
2.Wayne Lewis, LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press. 2008.
3. Bob Vachon, Rick Graziani, Accessing the WAN, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press 2008
4, Dye Mark A., Rufi Antoon W. Akademia sieci Cisco CCNA Exploration. Semestr 1. Podstawy sieci z płytą CD. 2013.
6. Douglas E. Come, Sieci komputerowe i intersieci. Wydanie V. Wydawnictwo HELION, 2012.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin