Wstęp do informatyki (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Sara Jurczyk
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wprowadzenie studentów do zajęć z programowania. Zastosowanie omówionych elementów języka programowania w praktyce. Pomoc w opanowaniu materiału omawianego na wykładzie.
Wymagania wstępne
Podstawy obsługi komputera. Umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA:
W1 Student potrafi przywołać z wykładu teoretyczne aspekty dotyczące zagadnień omawianych na ćwiczeniach: K_W06, K_W03
W2 Student formułuje schemat zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Wie jak skonstruować schemat blokowy dotyczący zadanego problemu:. K_W06
W3 Zna składnię języka C++: instrukcję wyboru oraz instrukcje pętli. Potrafi zaprojektować poszczególne elementy aplikacji. Potrafi argumentować wybór zastosowanych rozwiązań. Potrafi przetestować rozwiązanie i wykluczyć ewentualne błędy w swoim rozumowaniu. Potrafi przeprowadzić analizę zadanego problemu i zaplanować optymalne rozwiązanie: K_W06
W5 Student potrafi przedstawić składnię funkcji, dobrać ilość i rodzaj parametrów funkcji, napisać program wykorzystujący funkcje: K_W03, K_W06,
W6 Student potrafi przedstawić definicję tablicy oraz zaprezentować funkcje operujące na tablicach: K_W03, K_W06

UMIEJĘTNOŚCI
U1 Student potrafi zastosować poznane na wykładzie zagadnienia w praktyce. Umie dokonać konwersji pomiędzy różnymi systemami liczbowymi. Jest w stanie skonstruować schemat blokowy i przetestować jego działanie. K_U04, K_U06, K_U08, K_U09
U2 Umie napisać program dotyczący zadanego problemu, skompilować i poprawić ewentualne błędy. K_U03
U3 Potrafi wykorzystać zmienne różnych typów prostych, instrukcje warunkowe, pętle i tablice. Umie poprawić program znajdując optymalniejsze rozwiązanie. K_U03, K_U07
U4 - Student potrafi stworzyć funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji K_U02, K_U04, K_U11
U5 Umie znaleźć zastosowanie typowych rozwiązań w nietypowych sytuacjach. K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 Student potrafi wyrazić swoje zdanie i sformułować rozwiązanie do zadanego problemu. Jest otwarty na nowe rozwiązania. Dba o czytelny wygląd aplikacji. K_K01
K2 Rozwiązuje zagadnienia problemowe indywidualnie i podczas pracy w grupie. K_K04, K_K03
Metody dydaktyczne
metody dialogowe, metody problemowe,
zajęcia w pracowni komputerowej z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego, indywidualna praca przy komputerze, implementacja i testowanie programów komputerowych
Treści programowe przedmiotu
Systemy liczbowe.
Schematy blokowe.
Typy proste zmiennych.
Wczytywanie danych.
Instrukcja warunkowa if.
Instrukcja switch.
Pętle for, while i do while.
Funkcje. Składnia i zastosowanie funkcji, zwracanie rezultatu przez funkcję, przesyłanie argumentów do funkcji przez wartość, przesyłanie argumentów przez referencję.
Tablice i operacje na tablicach.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych i zaliczenie ćwiczeń i wykładu:

- zaliczenie ćwiczeń – 2 kolokwia (po 50%)

- egzamin – pisemny dla osób, które zaliczyły ćwiczenia

wynik końcowy poniżej 50% punktów – ocena niedostateczna
szczegółowe zasady oceniania są podawane studentom z każdą edycją przedmiotu.

W1 - W6 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
U1 - U5 - egzamin, kolokwium, przygotowanie do zajęć, aktywność na zajęciach
K1 - K2 - praca i aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Godziny realizowane w ramach programu studiów
Wykład 30
Ćwiczenia 30
Łączna liczba godzin 60
Praca własna
Przygotowanie do zajęć 30
Studiowanie literatury 20
Przygotowanie do kolokwiów i egzaminu 40
Łączna liczba godzin 90
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla modułu 6

Student potrafi:
Na ocenę 3:
W: przedstawić algorytm i dokonać zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowym, przedstawić składnię języka C++ : instrukcje wyboru if oraz switch oraz instrukcje pętli while, do-while i for; podać proste przykłady wykorzystujące powyższe instrukcje,
przedstawić składnię funkcji, sprawdzić poprawność parametrów funkcji w stosunku do specyfikacji problemu, napisać prosty program wykorzystujący funkcje, zdefiniować tablicę oraz przedstawić funkcje pobierające i wyświetlające zawartość tablic
U: pisać podstawowe programy wykorzystujące podstawowe instrukcje sterujące oraz proste funkcje, stworzyć prostą funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji, napisać proste funkcje operujące na tablicach
K: sformułować rozwiązanie do zadanego prostego problemu, ocenić nowe rozwiązania pod kątem poprawności,
Na ocenę 4:
W: przedstawić algorytm i dokonać zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowym, przedstawić oraz zastosować dokonując odpowiedniego wyboru składnię języka C++: instrukcje wyboru if oraz switch oraz instrukcje pętli while, do-while i for;
przedstawić składnię funkcji, dobrać parametry funkcji w stosunku do specyfikacji problemu, napisać program wykorzystujący funkcje, zdefiniować tablicę oraz zaprezentować funkcje operujące na tablicach, przeprowadzić analizę zadanego problemu i zaplanować optymalne rozwiązanie,
U: pisać bardziej zaawansowane programy wykorzystujące podstawowe elementy języka : instrukcje wyboru oraz pętle, stworzyć funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji, uzasadnić poprawność funkcji, napisać program wykorzystujący stworzone wcześniej funkcje, zdefiniować tablicę oraz
napisać funkcje pobierające i wyświetlające oraz przetwarzające zawartość tablic
K: sformułować rozwiązanie do zadanego problemu, ocenić nowe rozwiązania pod kątem poprawności i optymalności działania
Na ocenę 5:
W: przedstawić algorytm i dokonać zamiany liczb pomiędzy różnymi systemami liczbowym, przedstawić oraz zastosować składnię języka C++: instrukcje wyboru if oraz switch oraz instrukcje pętli while, do-while i for;
przedstawić składnię funkcji,dobrać parametry funkcji w stosunku do specyfikacji problemu, napisać złożony program wykorzystujący funkcje, zdefiniować tablicę oraz zaprezentować funkcje operujące na tablicach, napisać program operujący na tablicach, przeprowadzić analizę zadanego problemu i zaplanować optymalne rozwiązanie, ocenić koszt rozwiązania
U: pisać zaawansowane programy strukturalne wykorzystujące funkcje oraz operujące na tablicach, stworzyć złożoną funkcję, dobrać parametry i określić wynik działania funkcji, uzasadnić poprawność funkcji, uzasadnić poprawność złożonej funkcji,
K: sformułować rozwiązanie do zadanego złożonego problemu, ocenić nowe rozwiązania pod kątem poprawności i optymalności działania, zaproponować nowe rozwiązanie problemu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Jerzy Grębosz, Opus magnum C++11, Helion, 2017
B. Stroustrup, Język C++. Kompendium wiedzy. Wydanie IV, Helion, 2014
S. Prata, Język C++. Szkoła programowania. Wydanie VI, Helion, 2012
www.cplusplus.com
D. Harel, Rzecz o istocie informatyki, WNT, Warszawa 2007.
S. B. Lippman, J. Lajoie, Podstawy języka C++, WNT, Warszawa 2003.
N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
B. Eckel, Thinking in C++, Helion, Gliwice 2002.
D. Vandevoorde, Język C++. Ćwiczenia i rozwiązania, WNT, Warszawa 2003.
C. L. Torondo, B. P. Leung, Podstawy języka C++. Ćwiczenia i rozwiązania, WNT, Warszawa 2003.
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę