Aplikacje użytkowe (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Bruno Sadok
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z naukowymi programami do obliczeń i badań matematycznych i statystycznych na bazie programu SciLab lub równoważnego
C2 - Zapoznanie studentów z metodami pozyskiwania danych i ich reprezentacji
C3 - Wdrożenie studentów do samodzielnego opracowywania i przedstawianie wyników analiz
C4 - Zapoznanie studentów z narzędziami do edycji dokumentów w naukach technicznych (środowisko LaTeX)
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość podstaw obsługi komputera i Internetu
W2 - Znajomość edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego
W3 - Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym obsługę programu komputerowego oraz skorzystanie z dokumentacji w wersji angielskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student potrafi stosować ogólną wiedzę z zakresu obsługi komputera oraz aplikacji biurowych i naukowych:K_W01, K_W05
UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student potrafi tworzyć, edytować, prezentować i analizować proste dane tekstowe, numeryczne, multimedialne i matematyczne przy użyciu odpowiednich narzędzi informatycznych: K_U01, K_U03, K_U29
U2 - Student potrafi samodzielnie uczyć się i znajdować rozwiązania napotkanych prostych problemów dotyczących pracy z cyfrowymi dokumentami i danymi w postaci cyfrowej: K_U02, K_U04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student rozumie dynamikę rozwoju komputerów i aplikacji użytkowych i rozumie potrzebę okresowej aktualizacji zdobytej wiedzy: K_K01
K2 - Student na bazie zdobytej wiedzy potrafi, określić sekwencję działań zmierzających do realizacji celu - stworzenia dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, obliczeń, prezentacji, itp. :K_K02
Metody dydaktyczne
ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, dyskusja, praca samodzielna oraz w grupie
Treści programowe przedmiotu
Składanie dokumentów tekstowych przy użyciu programu LaTex: strona tytułowa, spis treści, podział treści na rozdziały, sekcje, podsekcje i paragrafy, dołączanie do dokumentów obrazów, tworzenie i dołączanie do treści wzorów matematycznych, przypisy dolne, bibliografia, wyróżnianie fragmentów tekstu, wyróżnianie i numerowanie definicji i twierdzeń.
10 godz
Prezentacje multimedialne w Latex-Beamer: szablony, wzorce, tabele, środowisko frame, obiekty graficzne, filmy, ścieżki dźwiękowe. 6 godz

Obliczenia matematyczne w programie SciLab: tworzenie macierzy i prowadzenie na nich obliczeń matematycznych, obliczenia oparte na funkcjach liniowych i trygonometrycznych, wykresy funkcji, pisanie skryptów w podprogramie SciNotes automatyzujących pracę w środowisku programu. 8 godz.

Tworzenie dużych dokumentów zawierających spisy, stronę tytułową, numerację stron, ilustracji i wzorów, odnośniki do literatury, hiperłącza, własne style, wzory matematyczne, elementy graficzne, obrazy, indeksy. 2godz
Gromadzenie i analiza danych w ramach arkusza kalkulacyjnego: formuły, zarządzanie danymi, funkcje matematyczne, graficzna interpretacja funkcji i danych, tabele przestawne, Solver. 2 godz
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
FORMA ZAJĘĆ:
Ćwiczenia
Prezentacja
WYMAGANIA DOTYCZĄCE POMOCY DYDAKTYCZNYCH:
Komputer PC z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows XP lub nowszym oraz MikTeX i TeXnicCenter oraz Matlab/SciLab 5.3.1 lub nowszy
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA:
Zaliczenie 2 kolokwiów ( LaTeX i SciLab) - 70% i oddanie 1 projektu (prezentacji multimedialnej) spełniającego zadane kryteria minimalne (Latex -Beamer) -30%,
2 kolokwia:
91 – 100% bardzo dobry (5.0),
81 – 90% plus dobry (4.5),
71 – 80% dobry (4.0),
61 – 70% plus dostateczny (3.5),
51 – 60% dostateczny (3.0),
poniżej 50% niedostateczny (2.0)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
Pinçon B. Introduction to SciLab (pl), Institut Elie Cartan Nancy, available online from:
http://www.iecn.u-nancy.fr/~szulc/intrscilabdoc.pdf
Łupkowski P., LaTeX. Leksykon kieszonkowy, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Brozi A., Scilab w przykładach, Wydawnictwo Nakom, Poznań, 2007.
Diller A., LaTeX. Wiersz po wierszu, Wydawnictwo Helion, Gliwice, 2001
T. Przechlewski, R. Kubiak, J. Gołdasz, Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LaTeX 2 PL 2006
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę