Aplikacje użytkowe (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr szt. Paweł Łuciuk
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zapoznanie studentów z narzędziami do edycji dokumentów w naukach technicznych (środowisko LaTeX)
C2. Zapoznanie studentów z naukowymi programami do obliczeń i badań matematycznych na bazie programu MATLAB/SciLab lub równoważnego
Wymagania wstępne
Znajomość podstaw obsługi komputera i Internetu
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student rozumie potrzebę wykorzystania narzędzi wspomagających pracę informatyka (K_W05)
W2. Student wie, do czego może wykorzystać poznane narzędzia informatyczne (K_W01, K_W05)

UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student potrafi tworzyć, edytować i prezentować dowolne dane tekstowe, numeryczne i matematyczne przy użyciu pakietu LaTeX (K_U01)
U2. Student potrafi przeprowadzać obliczenia symboliczne za pomocą pakietu MatLab lub SciLab (K_U03)
U3. Student potrafi samodzielnie uczyć się i znajdować rozwiązania napotkanych prostych problemów dotyczących pracy z cyfrowymi dokumentami i danymi w postaci cyfrowej (K_U02, K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student rozumie dynamikę rozwoju komputerów i aplikacji użytkowych i rozumie potrzebę okresowej aktualizacji zdobytej wiedzy (K_K01)
K2. Student na bazie zdobytej wiedzy potrafi, określić sekwencję działań zmierzających do realizacji celu - stworzenia dokumentu, arkusza kalkulacyjnego, obliczeń, prezentacji, itp. (K_K02)
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia praktyczne w pracowni komputerowej, dyskusja, praca samodzielna oraz w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Składanie dokumentów tekstowych przy użyciu programu LaTeX:
- strona tytułowa,
- spis treści,
- podział treści na rozdziały, sekcje, podsekcje i paragrafy,
- dołączanie do dokumentów obrazów,
- tworzenie i dołączanie do dokumentów wzorów matematycznych,
- tworzenie bibliografii,
- wyróżnianie fragmentów tekstu,
- wyróżnianie i numerowanie definicji i twierdzeń.
2. Prezentacje multimedialne w Latex Beamer.
3. Obliczenia matematyczne w programie SciLab:
- tworzenie macierzy i prowadzenie na nich obliczeń matematycznych,
- obliczenia oparte na funkcjach liniowych i trygonometrycznych,
- rysowanie wykresów funkcji,
- pisanie skryptów w podprogramie SciNotes.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie: 2 kolokwia (70% oceny końcowej) oraz 1 projekt – prezentacja z użyciem klasy Beamer (30% oceny końcowej).

Kryteria oceny
(90% – 100%] - bardzo dobry (5.0)
(80% – 90%] - dobry plus (4.5)
(70% – 80%] - dobry (4.0)
(60% – 70%] - dostateczny plus (3.5)
[50% – 60%] - dostateczny (3.0)
poniżej 50% niedostateczny (2.0)

W1 – przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach
W2 – projekt, przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach
U1, U3 – kolokwium, projekt, przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach
U2 – kolokwium, przygotowanie do zajęć, praca i aktywność na zajęciach
K1, K2 – projekt, praca i aktywność na zajęciach

GODZINOWE EKWIWALENTY PUNKTÓW ECTS
Ćwiczenia 15
Konsultacje 15
Przygotowanie do zajęć 10
Studiowanie literatury 10
Przygotowanie do kolokwiów 10
Wykonanie projektu 5

Łączna liczba godzin 65
Liczba punktów ECTS 1
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA
1. Oetiker T., Nie za krótkie wprowadzenie do systemu LATEX2ε, 2007
2. Brozi A., Scilab w przykładach. Wydawnictwo Nakom, 2007

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Borkowski K. M., LaTeX. Profesjonalny skład publikacji. Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009
2. Baudin M., Introduction to Scilab. Consortium Scilab, 2010
Kierunek studiów: Informatyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę