Współczesne kontrowersje światopoglądowe - nauki ścisłe (konwersatorium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Zbigniew Wróblewski prof. KUL
Organizator:Wydział Filozofii - Instytut Filozofii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-03-0301KON0000
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem konwersatorium jest dyskusja światopoglądowych funkcji nauk ścisłych.
Wymagania wstępne
brak
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej

UMIEJĘTNOŚCI

K_K04 potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

K_K03 potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Metody dydaktyczne
dyskusja i prace pisemne
Treści programowe przedmiotu
1. Koncepcje światopoglądu we współczesnej filozofii na tle klasycznych sformułowań (Dilthey). 2. Rola nauki w sporze teizmu z ateizmem. 3. Zasada przyczynowości w problemie genezy kosmosu. 4. Kreacjonizm i eternalizm z perspektywy współczesnej kosmologii. 5. Kosmiczne koincydencje i zasada antropiczna.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą oceny będą prace pisemne przygotowane w oparciu o treści programowe przedmiotu opracowane w podanej literaturze oraz wypowiedzi ustne podczas zajęć. Prace te będą dyskutowane i analizowane w trakcie zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
M. Heller, T. Pabjan, Stworzenie i początek Wszechświata. Teologia - Filozofia - Kosmologia, Copernicus Center Press 2013.
S. Carroll, Dlaczego (niemal wszyscy) kosmologowie są ateistami http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,8557
J. Turek, Wyjaśnianie antropiczne w kosmologii, ,,Roczniki Filozoficzne\'\' 54 (2006) nr 2, s. 267-298.

https://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/Roczniki_Filozoficzne_54_2_2006/Turek_267.pdf
Kierunek studiów: Filozofia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły do wyboru: Moduł 5B Konwersatoria " filozofia: poznanie i dzieje" » Zagadnienia filozofii przyrody i nauk przyrodniczych
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
K_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
K_K04potrafi dokonać pogłębionej analizy sytuacji i problemów oraz samodzielne sformułować propozycje ich rozwiązania
K_U04posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin w zakresie nauk humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych
K_U05umie dobrać właściwe narzędzia do interpretacji i analizy tekstu filozoficznego, streszcza i krytycznie analizuje argumenty filozoficzne, identyfikuje ich kluczowe tezy, założenia i konsekwencje oraz proponuje własne tezy
K_U06posiada umiejętność argumentowania w mowie i piśmie, poprawnie stosując terminologię specjalistyczną, z wykorzystaniem poglądów własnych oraz innych autorów oraz formułowania wniosków
K_U08posiada poszerzoną umiejętność pisemnych tłumaczeń tekstu z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), M) z wybranego języka obcego
K_U09ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
K_W01ma wszechstronną znajomość i pogłębione zrozumienie roli refleksji filozoficznej w kształtowaniu kultury duchowej
K_W03zna terminologię podstawowych systemów filozoficznych oraz najważniejszych stanowisk jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W04zna terminologię filozoficzną w wybranym języku obcym w jednym z bloków subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W05ma uporządkowaną i ugruntowaną historycznie wiedzę ogólną obejmującą klasyczne, nowożytne i współczesne oraz najnowsze stanowiska światowe i rodzime w zakresie jednej z subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M) oraz ich metodologię
K_W06ma usystematyzowaną wiedzę szczegółową oraz znajomość problemów badawczych z zakresu jednej subdyscyplin filozoficznych: (E), (H), (L), (M)
K_W09ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym
Kierunek studiów: Kognitywistyka (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduły obowiązkowe » Moduł 2a Zajęcia rozszerzające
Efekty kształcenia:
K_K01rozumie konieczność dalszego kształcenia
K_K02wykazuje dbałość o zachowanie standardów metodologicznych w badaniach, otwartość i wrażliwość na problemy z zakresu nauk o poznaniu oraz podejmowanie samodzielnych prób ich opracowania intelektualnego
K_K05ma świadomość zalet kulturowych i społecznych popularyzacji wiedzy naukowej
K_K06jest krytyczny i otwarty na nowe idee, koncepcje, teorie, argumenty; ma świadomość funkcjonowania różnych perspektyw poznawczych
K_K07aktywnie uczestniczy w debatach publicznych, stosując się do formalnych i rzeczowych wymogów dyskusji; potrafi dostosować przekaz informacji do poziomu uczestników dyskusji
K_U01integruje wiedzę z zakresu różnych dyscyplin naukowych na temat prawidłowych i zaburzonych procesów poznawczych
K_U02posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia badawcze; posługuje się w stopniu zaawansowanym pakietem statystycznym, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań, w obrębie wybranej specjalności
K_U06ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej; potrafi przygotować pracę pisemną, prezentację multimedialną i wystąpienie ustne z zakresu kognitywistyki oraz porozumiewać się ze specjalistami z zakresu nauk kognitywnych oraz innymi grupami docelowymi używając różnych technik i kanałów komunikacji; potrafi wypowiadać się i argumentować swoje poglądy w sposób precyzyjny, wykorzystując terminologię specjalistyczną oraz integrując różne ujęcia i koncepcje kognitywistyczne
K_W01ma pogłębioną wiedzę o miejscu i znaczeniu kognitywistyki w relacji do nauk oraz o specyfice przedmiotowej i metodologicznej kognitywistyki
K_W03posiada wieloaspektową i pogłębioną wiedzę na temat umysłu ludzkiego jako systemu poznawczego, komunikacyjnego i biologicznego oraz przetwarzającego różnego typu informacje
K_W05ma uporządkowaną i pogłębioną znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań naukowych, zarówno w naukach humanistycznych, jak i biologicznych i społecznych
K_W06jest świadomy znaczenia zasad etycznych i uczciwości intelektualnej w działaniach naukowych oraz etycznych i prawnych uwarunkowań w zakresie wiedzy kognitywistycznej