Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 15
Kod ECTS:10900-0205-0200CWI0005
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Przedmiotem zajęć jest prezentacja akt sądowych dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa w różnych sądach kościelnych oraz uczestnictwo w przesłuchaniach stron procesowych i świadków. Ponadto nauka redagowania poszczególnych pism procesowych.
CEL ĆWICZEŃ: Umiejętność sporządzania pism procesowych oraz umiejętność przeprowadzenia przesłuchania stron procesowych i świadków z zakresu procesu o orzeczenie nieważności małżeństwa.
w zakresie wiedzy: znajomość wszystkich dokumentów składających się na akta procesowe w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa,
w zakresie postaw: traktowanie z należytym szacunkiem i z zachowaniem tajemnicy akt kanonicznych spraw o nieważność małżeństwa,
w zakresie umiejętności: umiejętność sporządzania wszystkich dokumentów składających się na akta procesowe w kanonicznych sprawach o nieważność małżeństwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pisanie skargi powodowej
Pisanie dekretu formuły wątpliwości
Pisanie pytań dla stron procesowych
Pisanie pytań dla świadków
Pisanie wotum obrońcy węzła małżeńskiego
Pisanie obrony adwokackiej
Pisanie wyroku
Pisanie apelacji
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstem akt sądowych, rozważanie i rozwiązywanie kazusów, wykorzystanie materiałów źródłowych
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: napisanie wszystkich pism procesowych
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza pozytywna, aktywność
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku
2.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”
2.Akta spraw o nieważność małżeństwa
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę