Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Kod ECTS:10900-0205-0200WYK0031
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z nauką Kościoła na te tematy, szczegółowe poznanie najnowszych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień.
C2 - umiejętność posługiwania się właściwą terminologią; znajomość Prawa Kanonicznego w tej dziedzinie
C3 - kształtowanie krytycznego analizowania i oceny informacji wyrabianie niezbędnych umiejętności do aktywnego udziału w dyskusjach i właściwej oceny problemu
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się terminologią prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
Sakramentalia. Poświęcenia, błogosławieństwa. Egzorcyzmy
Liturgia Godzin
Pogrzeb kościelny
Kult świętych
Kult obrazów
Kult relikwii
Ślub
Przysięga
Miejsca święte: Kościoły
Miejsca święte: Kaplice
Miejsca święte: Sanktuaria
Ołtarze
Cmentarze
Czasy święte – Dni świąteczne
Dni Pokuty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin ustny.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.
2.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 2002.
3. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
4. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), Lublin 1994.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.B. Nadolski, Sakramenty, sakramentalia, Błogosławieństwa, t. III, Poznań 1992.
2.Obrzędy poświęcenia Kościoła i ołtarza, Katowice 2001.
3.Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, wyd. wzorcowe, Katowice 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin