Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Kod ECTS:10900-0205-0200WYK0031
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Poznanie podstawowych prawd oraz definicji poruszanych zagadnień.
Szczegółowa analiza Dokumentów Kościoła, KPK z 1983 oraz aktualnych przepisów kościoła łacińskiego;
Wymagania wstępne
Ukazanie fundamentalnych zagadnień związanych z pozostałymi aktami kultu Bożego KPK kan. 1166 - kan. 1253.
W zakresie umiejętności: przygotowanie do aktywnego uczestnictwa.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Znajomość terminologii przedmiotu, definicja K2A - W01
Znajomość aksjologii przedmiotu K2A - W04
Posiada odpowiednią wiedzę z KPK z 1983 r, Pisma Świętego, Dokumentów Kościoła na temat pozostałych aktów kultu Bożego K2A - W06

UMIEJĘTNOŚCI
Zna źródła dotyczące omawianych zagadnień K2A - U01
Posiada umiejętność przekazywania własnych poglądów, wątpliwości, właściwe korzystanie z argumentacji, samodzielna ocena pojawiających się problemów K2A - U06

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posiadanie pogłębionej świadomości wiedzy na dane tematy, nieustanny rozwój osobisty K A 2 - K01
Świadomość odpowiedzialności za Kościół K2A - K08
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Definicja omawianych zagadnień takich jak: KPK kan. 1166-1253.
Sakramentalia (istota, szafarze); Liturgia Godzin;
Pogrzeb kościelny;
Kult świętych, obrazów i relikwii;
Ślub i przysięga (definicje i rodzaje);
Miejsca i czasy święte;
Dni pokuty.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
niedostateczna:
wiedza: brak znajomości podstawowych pojęć
umiejętność: brak znajomości źródeł, nieumiejętność dokonywania analizy zagadnień, zła ich interpretacja
kompetencje społeczne:
pogłębiona wiedza z danego problemu o najnowsze Dokumenty kościelne.
dostateczna:
wiedza: znajomość podstawowych pojęć i definicji;
umiejętność:
dobra znajomość źródeł, kompetencje
kompetencje społeczne:
pogłębiona wiedza i umiejętność korzystania jej, właściwe rozpoznanie problemu i dostosowanie go do potrzeb życiowych
dobra:
wiedza: umiejętność rozwiązywania problemów, właściwe rozumienie terminologii, dobra znajomość definicji, właściwa analiza zagadnień
umiejętność: odpowiednia argumentacja.
kompetencje społeczne:
pogłębiona, poszerzona wiedza, umiejętność wykorzystywania jej z innymi dyscyplinami naukowymi, dobre rozwiązywanie problemów społecznych.
bardzo dobra:
wiedza: poszerzona o inne dyscypliny
umiejętność rozwiązywania trudnych kwestii, problematycznych, skomplikowanych zagadnień.
kompetencje społeczne: umiejętność posługiwania się nabyta wiedzą, konfrontacja z innymi naukami interdyscyplinarnymi.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
KPK z 1983 r. Katechizm Kościoła Katolickiego z 1994 r.
Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania Poznań 2003.
Rytuał Rzymski. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wydanie wzorcowe. Katowice 2002.
Rytuał Rzymski. Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. Katowice 2006.
Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993, oprac. Czesław Krakowiak, ks. Leszek Adamowicz, Lublin 1994.
T. Pawluk. Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. II. Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie. Olsztyn 1986.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3 – przedmioty kształcenia ogólnego » Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 3 – przedmioty kształcenia ogólnego » Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji
Terminarz:
DataDzieńSalaGodz.od-do
2018-03-07środaC-526 15:00 - 20:00
2018-03-21środaC-526 15:00 - 20:00
2018-04-18środaC-526 15:00 - 20:00
2018-05-16środaC-526 15:00 - 20:00
2018-06-06środaC-526 15:00 - 20:00