Zadanie nauczania Kościoła (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Kod ECTS:08200-0205-0200WYK0061
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
CEL WYKŁADU:
C1 - przyswojenie przepisów odnoszących się do: dzieła ewangelizacji, jako podstawowego prawa i obowiązku Kościoła; działalności ekumenicznej Kościoła; posługi słowa Bożego; misyjnej działalność Kościoła oraz wychowania katolickiego (prawo do wychowania, prawa i obowiązki rodziców, państwa i Kościoła. Szkoły katolickie, Uniwersytety katolickie oraz inne Instytuty studiów wyższych. Uniwersytety i Wydziały Kościelne oraz środki społecznego przekazu).
C2 - kształtowanie takich postaw jak: sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność, umiłowanie Kościoła i jego misji w świecie, skłonność do prowadzenia dialogu, a także wrażliwość na nauczanie Magisterium Kościoła.
C3 - Przygotowanie do pełnienia różnych zadań w Kościele związanych z uczestnictwem w posłudze Słowa Bożego, w nauczaniu katechetycznym oraz prowadzeniu badań i zajęć dotyczących zadania nauczania Kościoła.
Wymagania wstępne
Założeniem prowadzonych zajęć jest przygotowanie studentów prawa kanonicznego do odpowiedzialnej współpracy w dziele przechowywania, pogłębiania i przekazywania depozytu wiary we współpracy z hierarchią Kościoła.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W06 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Biblii, dokumentów Magisterium Kościoła, światopoglądu chrześcijańskiego, wychowania katolickiego, moralności chrześcijańskiej, godności człowieka
K2A_W07 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W10 ma pogłębioną wiedzę dotyczącą misyjnej i ekumenicznej działalności Kościoła, wychowania katolickiego, szkół i uniwersytetów katolickich, ich praw i obowiązków

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U01 potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U02 potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U03 potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K04 utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję
Metody dydaktyczne
wykład z elementami dyskusji, metoda analityczna i dogmatyczno-prawna, praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
Ewangelizacja podstawowym uprawnieniem i obowiązkiem Kościoła.
Nauczycielski Urząd Kościoła: rodzaje nauczania, podmiot i metoda nauczania, posłuszeństwo Urzędowi Nauczycielskiemu Kościoła.
Działalność ekumeniczna Kościoła.
Różne sposoby uczestniczenia w posłudze słowa Bożego.
Przepowiadanie słowa Bożego.
Nauczanie katechetyczne.
Misyjna działalność Kościoła.
Prawo do wychowania katolickiego.
Szkoły katolickie.
Uniwersytety katolickie oraz inne Instytuty studiów wyższych.
Uniwersytety i Wydziały Kościelne.
Środki społecznego przekazu.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładach, kolokwium ustne
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: egzamin ustny
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, wiedza pozytywna, aktywność na wykładzie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 747-833.
2. Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach i wydziałach kościelnych Sapientia Christiana, 15.04.1979r., AAS 79 (1979), s. 469-517.
3.Jan Paweł II, Konstytucja apostolska o uniwersytetach katolickich Ex corde Ecclesiae, 15.08.1990r., AAS 82 (1990), s. 1475-1509.
4. Kongregacja do Spraw Wychowania Katolickiego, Zarządzenie Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego cele właściwego wprowadzenia w życie Konstytucji apostolskiej Sapientia Christiana, 29.04.1979r., AAS 79 (1979).
5. P. Hemperek, W. Góralski, F. Przytuła, J. Bakalarz, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, Księga III Nauczycielskie zadanie Kościoła, Księga IV Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986.
6. T. Pawluk, Prawo Kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II, t. 2, Lud Boży jego nauczanie i uświęcanie, Olsztyn 2002.
7. E. Sztafrowski, Podręcznik prawa Kanonicznego, t. 3, Warszawa 1986, s. 5-92.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.S. Sławiński, Dymer A. (red), Wychowanie w szkole katolickiej, Szczecin 1999.
2.K. Warchałowski, Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, Lublin 1998.
3.M. Majewski, Szkoła podmiotem uczenia religii i katechezy, w: „Katecheza w szkole”, (red.) M. Majewski, Lublin 1992, 45-55.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 7
Forma zaliczenia: Egzamin