Prawo kanonizacyjne (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:10900-0205-0200SEM0034
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie metodyczne do podjęcia badań na poziomie magisterskim;
C2 - nabycie umiejętności redakcji tekstów naukowych i publicznej prezentacji wyników;
C3 - wdrożenie do krytyki naukowej i pracy zespołowej;
C4 - przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
kontynuacja
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonizacyjnego oraz jej zastosowanie w prawie kanonicznym i pokrewnych dyscyplinach;
K2A_W05 ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonizacyjnego, redagowania pracy naukowej z tego zakresu oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce;
K2A_W07 posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu beatyfikacji i kanonizacji, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła, w tym Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych;
K2A_W16 ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, wykonywaniu zawodów prawniczych, w tym związanych z pełnieniem funkcji w procesach kanonizacyjnych.

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U01 potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonizacyjnego oraz ich wzajemne relacje z prawem kanonicznym, zwłaszcza z prawem procesowym, oraz źródłami teologicznymi;
K2A_U05 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące spraw kanonizacyjnych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych;
K2A_U11 posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z prawa kanonizacyjnego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemów, zwłaszcza aktualnych, i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków;
K2A_U12 potrafi pracować w zespole seminaryjnym, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować w nim różne role, w tym moderatora i lidera.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego, w tym poprzez obserwowanie praktyki kanonizacyjnej (Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych;
K2A_K03 docenia znaczenie spraw i prawa kanonizacyjnego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka;
K2A_K05 jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie, inspirując siebie i innych wzorami odpowiedzialności społecznej świętych i błogosławionych;
K2A_K06 odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, także na forum wewnętrznym.
Metody dydaktyczne
Prezentacje; analiza tekstów źródłowych z prawa kanonizacyjnego oraz stanowiących owoc studiów w Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych; lektura osobista; dyskusje nad aktualnymi zagadnieniami prawa kanonicznego, prezentowanymi koncepcjami rozpraw i wytworami seminarzystów.
Treści programowe przedmiotu
1. Sprawdzenie sprawności i wyrównywanie różnic w zakresie metodologii nauk prawnych i metodyki pisania prac naukowych;
2. wybór obszaru badawczego i zakreślenie tematu;
3. wprowadzenie do kwerendy; nadzór nad wykonywaną pracą;
4. sformułowanie tematu i struktury rozprawy;
5. redagowanie tekstu;
6. prezentacja fragmentów pracy;
7. przygotowanie do egzaminu magisterskiego w zakresie tematyki seminarium (V rok).
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie bez oceny. Warunkiem pozytywnego zaliczenia seminarium jest osiągnięcie celów wynikających z treści programowych podanych w p. 4-6, w tym złożenie pracy magisterskiej.(dla roku V).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA (2 do wyboru: 1. z poz. 1-2; 2. z poz. 3-4):
1. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008;
2.J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 1994;.
3. Grzechowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.
4.I. Subera, Metodologia historyczno-prawna, Warszawa 1978.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.E. Sastre Santos, Metodologia giuridica, Roma 1985;
2.Cómo redactar: manual de expresión escrita, Barcelona 1998;
3.Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, PWN 2013.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych