Status prawny katolickich wspólnot na Bliskim Wschodzie - fakultet (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:00000-02-0200WYK0160
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z nauką Kościoła na te tematy, szczegółowe poznanie najnowszych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień.
C2 - umiejętność posługiwania się właściwą terminologią w tej dziedzinie
C3 - kształtowanie krytycznego analizowania i oceny informacji wyrabianie niezbędnych umiejętności do aktywnego udziału w dyskusjach i właściwej oceny problemu
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw historii islamu
W2 - znajomość podstaw szariatu
W3 - podstawowa znajomość relacji międzyreligijnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
Metody dydaktyczne
Wykład, wykład z prezentacją multimedialną, analiza dokumentów, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Historia islamu
2. Historia chrześcijaństwa na terenach Bliskiego Wschodu
3. Prawo szariatu
4. Prawo poszczególnych wspólnot chrześcijańskich na Bliskim Wschodzie
5. Relacja chrześcijanie - muzułmanie w dzisiejszych czasach
6. Prawa muzułmanów w krajach demokratycznych
7. Prawa chrześcijan w krajach muzułmańskich
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy o współistnieniu wspólnot na Bliskim Wschodzie
(U) - Student nie potrafi wyjaśnić źródeł
(K) - Student nie jest zupełnie przygotowany do dyskusji na temat statusu prawnego wspólnot na Bliskim Wschodzie

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada minimalną wiedzę o współistnieniu wspólnot na Bliskim Wschodzie
(U) - Student analizować źródła
(K) - Student jest przygotowany w minimalnym stopniu do dyskusji na temat statusu prawnego wspólnot na Bliskim Wschodzie

Ocena dobra
(W) - Student posiada elementarną wiedzy o współistnieniu wspólnot na Bliskim Wschodzie
(U) - Student potrafi wyjaśnić źródła
(K) - Student jest przygotowany do dyskusji na temat statusu prawnego wspólnot na Bliskim Wschodzie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada bardzo dobrą wiedzę o współistnieniu wspólnot na Bliskim Wschodzie
(U) - Student potrafi bez problemu wyjaśnić źródła
(K) - Student w stopniu bardzo dobrym przygotowany do dyskusji na temat statusu prawnego wspólnot na Bliskim Wschodzie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. F. Robinson, Historia świata islamu, Warszawa 2001.
2. Zachód a świat islamu - Zrozumieć Innego, pod red. M. Woźniak, Łódź 2012.
3. J. Danecki, Polityczne funkcje islamu, Warszawa 1991.
4. J. Bielawski, Islam. Religia państwa i prawa, Warszawa 1973.
5. G. Wojciechowski, Znaczenie Synodu Monte Libano z 1736 roku dla Kościoła maronickiego. Studium historyczno-kanoniczne, Lublin 2013.
6. B. Lewis, Muzułmański Bliski Wschód, Gdańsk 2003.
7. W. Bar, Wolność religijna w Dār al-Islām. Zagadnienia prawa wyznaniowego, Lublin 2003
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę