Zadanie nauczania Kościoła (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:08200-0205-0200SEM0061
Cele przedmiotu
Poznanie metod naukowych pisania prac magisterskich.
Właściwe wykorzystanie źródeł i literatury
Stworzenie warsztatu naukowego
Napisanie pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
Fundamentalne informacje na temat pisania prac naukowych
Poprawne korzystanie ze źródeł i literatury
Umiejętność dokonywania odpowiedniej analizy tekstu
poznanie zasad metodologicznych pisania prac naukowych
Prawidłowy zapisa bibliograficzny
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Poznanie terminologii prawa kanonicznego oraz umiejętność zastosowania jej w innych dyscyplinach pokrewnych - K2A-W01
Rozszerzona wiedza o charakterze prawa kanonicznego także w relacji do innych nauk - K2A-W02
Pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat podjęty w pracy naukowej, głębsze poznanie metodologii prawa kanonicznego - K2A-W03
Pogłębienie aksjologii, sposoby i zasady stanowienia prawa - K2A-W04
UMIEJĘTNOŚCI
Umiejętność wskazania źródeł prawa - K2A-U01
Umiejętność dokonania analizy prawa, teoretycznego opisu, formułowanie własnych opinii- K2A-U02
Umiejętność prezentowania własnych poglądów w sposób przejrzysty, podawania odpowiedniej motywacji, argumentów- K2A-U05
Umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości- K2A-U06
Otwartość na dyskusje naukowe, umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu, ewentualnego wskazania właściwego jego rozwiązania - K2A-U09.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Posiada pogłębioną świadomość wiedzy, umiejętności, czuje potrzebę pogłębiania wiedzy - K2A-K01
Widzi wartość Prawa kanonicznego w funkcjonowaniu Kościoła K2A-K03
Wykazuje dużą aktywność naukową, otwartość na innych - K2A-K05
Sumienność w dostrzeganiu problemów moralnych i etycznych - K2A-K07
Odpowiedzialność - K2A-K08
Metody dydaktyczne
Angażowanie studentów w poszukiwanie problemu badawczego - źródłowego.
Podkreślanie nowości problemu badawczego. Praca naukowa powinna miec charakter pionierski
Ocena zebranych źródeł do pracy, ich odpowiedni podział.
Omówienie planu pracy.
Czytanie poszczególnych fragmentu pracy naukowej i dokonywanie ich korekty.
Treści programowe przedmiotu
Poznanie metod naukowych pisania prac. Szczegółowe omówienie pisania prac naukowych: ustalenie dziedziny
Zaznajomienie ze sposobami gromadzenia materiału. Poznanie źródeł pracy, literatury przedmiotu
Analiza zebranych materiałów źródłowych i ich ocena. Zaznajomienie się z metodą pracy
Sporządzanie bibliografii i jej podział. Cytowanie i sporządzanie przypisów
Tworzenie roboczego planu pracy i pisanie pierwszej redakcji pracy magisterskiej
Praktyczne przygotowanie pracy naukowej – magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu:
wykazanie się aktywnością naukową;
przedstawienie wyników swoich poszukiwań: źródeł do pracy, stworzenie roboczego planu;
napisanie fragmentu pracy.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. K. Graczyk. Metodologia i metodyka Prawa kanonicznego. Lublin 1999.
2. G. Ghirlanda. Wprowadzenie do prawa kościelnego. Kraków 1996
3. J. Boć. Jak pisać prace magisterską. Wrocław 1997
4. J. Życiński. Język i metoda. Kraków 1982.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych