Kościelne prawo karne (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:10900-0205-0200SEM0013
Cele przedmiotu
Głównym celem seminarium z kościelnego prawa karnego jest zapoznanie studentów z metodą pracy naukowej i napisanie pracy magisterskiej w przedziale od 80-100 stron (techniką komputerową). Ponadto studenci wprowadzani są w zagadnienia z kościelnego prawa karnego w ramach ćwiczeń tworzenia planu pracy, układaniu tematu pracy w oparciu o zainteresowania studenta. Można także rozdać tematy na przygotowanie referatów, sprawozdań, streszczeń i napisania artykułu do prac zbiorowych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie z teorią uprawiania pracy naukowej, pisania referatów, opanowanie metod pracy naukowej, rzemiosła pisarskiego, kwerendy zbierania materiału badawczego z wybranych dziedzin; zdobywanie umiejętności dyskusji w omawianiu planów prac magisterskich; czytanie fragmentów, udział w dyskusji i korzystanie ze źródeł. Celem jest tworzenie planu pracy dyplomowej, pisanie wstępu i zakończenia pracy. Seminarium przewiduje tworzenie tematu pracy magisterskiej i planu, a następnie odbywa się wspólna dyskusja studentów nad planem pracy. Przez taki proces przechodzą wszyscy uczestnicy seminarium, aby ich własna praca była lepsza i ciekawsza. Na seminarium zaznajamia się studentów z teorią pisania pracy i z metodyką pisania prac dyplomowych, zaznajamia się z warsztatem pisarskim i pobudza do samodzielnego ujmowania zebranego materiału w postaci referatu czy napisanego artykułu. Uwieńczeniem seminarium jest przygotowana do obrony praca magisterska. Zakres tematyczny jest różnorodny, pozostawia się inicjatywę po stronie studentów w wyborze interesującego tematu pracy. Prowadzący zachęca do samodzielności badawczej i pisarskiej.

 w zakresie wiedzy: seminarium uczy metod pisania prac dyplomowych, referatów, recenzji, streszczeń i pracy magisterskiej. Ćwiczenia seminaryjne mają nauczyć studenta samodzielnej pracy badawczej i pisania własnych tekstów naukowych zgodnie z metodami naukowymi.
 w zakresie postaw: seminarium uczy samodzielności w podejmowaniu własnych opracowań naukowych lub innych, takich jak referat czy konferencja. Pobudza do samodzielnego gromadzenia materiału na wyznaczony temat. Wzbudza postawę do uczciwej pracy naukowej.
 w zakresie umiejętności: zdobyte umiejętność badawcze, kwerenda naukowa tekstów opracowań autorów, treści dokumentów Kościoła, zbiory książek w bibliotekach, w sieci internetowej lub też czasopisma naukowe są bogatym materiałem badawczym dla uaktywnienia umiejętności do pisania opracowań.
Wiedza:
1.zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu prawa i administracji na przestrzeni historii prawa i administracji.
2.wyjaśnienie specyfiki prawa kanonicznego i jego porządku prawnego, który spełnia swoją rolę we wspólnocie kościoła dla dobro wspólnego i dobra duchowego wiernych.
3.zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami, które funkcjonują w systemie prawa i nauki administracji, z jego źródłami, a także z funkcjonowaniem instytucji takich jak władza w państwie czy struktury administracji publicznej w historii.
4.zapoznanie studentów z perspektywami rozwoju prawa i nauki administracji w przyszłości.
Umiejętności:
1.wyrobienie umiejętności posługiwania się specjalistyczną terminologią z zakresu prawa i administracji, używając języka prawnego i prawniczego stosowanego w komentarzach i opracowaniach wykładni prawa.
2.wyrobienie umiejętności samodzielnego myślenia i dostrzegania problemów prawnych i administracyjnych w historii prawa i administracji;
3.wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa, jak również z innych dokumentów urzędowych, ustaw, zarządzeń, dekretów, rozporządzeń, a przede wszystkim interpretacji norm prawnych zawartych w Kodeksach i w innych dokumentach o charakterze jurydycznym.
4.wyrobienie umiejętności sporządzania pism, np. skarg do sądów administracyjnych czy do urzędów ad
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Seminarium uczy metodyki pisania prac dyplomowych w tym przede wszystkim pracy magisterskiej. Całość zajęć zmierza do nauczenia studenta samodzielnej pracy badawczej i naukowej w ramach pisania prac dyplomowych.
CEL SEMINARIUM: Głównym celem seminarium z kościelnego prawa karnego jest zapoznanie studentów z metodą pracy naukowej i napisanie pracy magisterskiej w przedziale od 80-100 stron (techniką komputerową). Ponadto studenci wprowadzani są w zagadnienia z kościelnego prawa karnego w ramach ćwiczeń tworzenia planu pracy, układaniu tematu pracy w oparciu o zainteresowania studenta. Można także rozdać tematy na przygotowanie referatów, sprawozdań, streszczeń i napisania artykułu do prac zbiorowych. Ponadto celem zajęć jest zapoznanie z teorią uprawiania pracy naukowej, pisania referatów, opanowanie metod pracy naukowej, rzemiosła pisarskiego, kwerendy zbierania materiału badawczego z wybranych dziedzin; zdobywanie umiejętności dyskusji w omawianiu planów prac magisterskich; czytanie fragmentów, udział w dyskusji i korzystanie ze źródeł. Celem jest tworzenie planu pracy dyplomowej, pisanie wstępu i zakończenia pracy. Seminarium przewiduje tworzenie tematu pracy magisterskiej i planu, a następnie odbywa się wspólna dyskusja studentów nad planem pracy. Przez taki proces przechodzą wszyscy uczestnicy seminarium, aby ich własna praca była lepsza i ciekawsza. Na seminarium zaznajamia się studentów z teorią pisania pracy i z metodyką pisania prac dyplomowych, zaznajamia się z warsztatem pisarskim i pobudza do samodzielnego ujmowania zebranego materiału w postaci referatu czy napisanego artykułu. Uwieńczeniem seminarium jest przygotowana do obrony praca magisterska. Zakres tematyczny jest różnorodny, pozostawia się inicjatywę po stronie studentów w wyborze interesującego tematu pracy. Prowadzący zachęca do samodzielności badawczej i pisarskiej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
w zakresie WIEDZY Student

K_W03 - Zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu poszczególnych dziedzin prawa, w tym prawa i administracji publicznej.
K_W04 - Ma podstawową wiedzę o źródłach prawa z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i nauki administracji, moc wiążąca prawa; nieważność czynności prawnej, aktu prawnego, systemy władzy w historii;

W zakresie UMIEJĘTNOŚCI Student
K_U01 - Potrafi dokonywać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych, gospodarczych oraz prawnych, analizuje ich powiązanie z różnymi obszarami wiedzy prawniczej w zakresie prawa i administracji publicznej wykonywanej przez władzę w państwie.
K_U02 - Potrafi wykorzystać zdobytą podstawową wiedzę z zakresu prawa i administracji, różne teorie w celu analizowania i interpretowania konkretnych procesów i zjawisk prawnych, gospodarczych, społecznych i administracyjnych w państwie.

W zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH (POSTAWY) Student
K_K01 - Jest świadomy poziomu swej zdobytej wiedzy teoretycznej i umiejętności, rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.
K_K02 - Potrafi pracować w zespole pełniąc różne role, takie jak: prelegenta, dyskutanta, doradcy, krytycznego analityka zwłaszcza w problemach prawnych i administracyjnych, z którymi się ludzi zwracają, jest dobrym komentatorem efektów; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację zakładanych celów. Bierze sumiennie odpowiedzialność za powierzone mu zadania do wykonania.
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia,dyskusja ze studentami, czytanie fragmentów pracy magisterskiej czy doktorskiej, wyjaśnianie na czym polega znajomość warsztatu pisarskiego. Pokaz gotowych prac magisterskich i doktorskich, aby student miał pojęcie jak ma ja pisać. Próbne pisanie opracowań. Udział w konferencjach, przygotowanie i wygłaszanie referatów na konferencjach krajowych.
Treści programowe przedmiotu
Zapoznanie się z teorią pisania pracy dyplomowej (metodyka pracy naukowej);
Zbieranie materiału do opracowania naukowego;
Rzemiosło pisarskie – jak się tworzy tekst naukowy;
Wstęp pracy magisterskiej;
Zakończenie pracy magisterskiej;
Wybór tematu i tworzenie planu pracy dyplomowej;
Rodzaje źródeł;
Tworzenie przypisów i rodzaje przypisów;
Zbieranie literatury
Pisanie tekstu naukowego, jak należy tworzyć własny tekst naukowy
Jak pisać referat, artykuł, streszczenie i sprawozdanie
Literatura przedmiotu – omówienie czasopism prawno-kanonicznych
Literatura pomocnicza, opracowania
Czytanie przez studentów wybranych tekstów napisanej pracy magisterskiej
Dyskusja nad tekstami czytanej pracy magisterskiej
Właściwy opis literatury wykorzystanej w opracowaniach naukowych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza zdobyta na zajęciach, aktywność w pisaniu własnej pracy dyplomowej; Obecność na wszystkich seminariach dla uzyskania oceny pozytywnej. Oddanie tekstu pracy magisterskiej lub doktorskiej do poprawy i oddanie w terminie do dziekanatu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.S. Grzechowiak, Wprowadzenie do pisania prac magisterskich z nauk teologicznych, Gniezno 1995.
2.H. Seweryniak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych z teologii, Płock 1998.
3.K. Graczyk, Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, Lublin 1999; H. Zimoń, Przewodnik metodyczny dla studentów, (siódma wersja), Lublin 1994 (maszynopis s. 28).
4.J. Myśków, Elementy metodyki pracy naukowej, „Studia Theologica. Varsaviensia”, 21 (1983) nr 1, s. 221-259.
5.Studium publikacji naukowych, czasopism prawniczo-kanonicznych, takich jak: „Roczniki Nauk Prawnych”, „Prawo Kanoniczne”, „Forum iuridicum”, „Kościół i Prawo”, a także zagraniczne czasopisma prawnicze. Istnieje możliwość dostępu do obronionych już prac doktorskich, w celu zdobycia wskazówek dotyczących formy i metod tworzenia rozpraw naukowych.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Książki i artykuły o pisaniu prac dyplomowych.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych