Kościelne prawo majątkowe (seminarium) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:10900-0205-0200SEM0015
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studenta do wykonania badań naukowych.
C2 - Udoskonalenie umiejętności dyskusji naukowych prowadzonych w formie ustnej i pisemnej.
C3 - Przygotowanie do naukowego i kreatywnego rozwiązywania problemów, dostrzeganie i werbalizowanie problemów naukowych, formułowanie hipotez badawczych, umiejętność logicznego i sprawnego doboru materiału i metod.
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość kościelnego prawa majątkowego;
W2 - Umiejętność analizowania tekstów naukowych;
W3 - Umiejętność konstruowania tekstów własnych;
W4 - Umiejętność korzystania z doboru źródeł i opracowań naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce K2A_W05.
2. Student zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji K2A_W15.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne K2A_U06.
2. Student posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań K2A_U09.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka K2A_K03.
2. Student odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę K2A_K06.
Metody dydaktyczne
- Pogadanka,
- Wykład problemowy,
- Wykład konwersatoryjny,
- Analiza tekstów z dyskusją,
- Praca w grupach,
- Dyskusja,
- Prezentowanie własnych badań.
Treści programowe przedmiotu
Kwerenda naukowa
Opracowanie zebranego materiału
Konspekt pracy magisterskiej
Tytuł, problem badawczy, hipoteza badawcza
Struktura pracy dyplomowej
Prezentacja zebranego materiału naukowego
Doskonalenie warsztatu pisarskiego
Dyskusja: logika wywodu, dobór piśmiennictwa, siła argumentacji
Estetyka pracy, formatowanie tekstu, edycja i oprawa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest pozytywna ocena przygotowanego przez studenta opracowania za poszczególne semestry:
W trakcie siódmego semestru student powinien opanować podstawy warsztatu formalnego oraz dokonać ustalenia tematu pracy magisterskiej; co zwykle wymaga prowadzenia przez promotora także zajęć merytorycznych obejmujących wiodącą problematykę seminarium.

W ósmym semestrze student ma za zadanie przygotować próbny tekst sprawdzający opanowanie warsztatu oraz ma dokonać ostatecznego sprecyzowania tematu pracy, jej koncepcji problemowej i na tej podstawie przygotować plan opracowania i podstawową literaturę obejmującą opracowania systemowe, komentarzowe, a także monograficzne i inne związane z wybranym tematem.

W semestrze dziewiątym student przygotowuje pod nadzorem promotora wstępny (wybrany zgodnie z zaakceptowanym planem) rozdział pracy; w trybie niestacjonarnym zasadniczo polega to na samodzielnej pracy studenta w oparciu o zebraną literaturę, przekazaniu tekstu i jego recenzji dokonanej przez promotora.

W dziesiątym semestrze ma nastąpić realizacja pozostałych części pracy z uwzględnieniem zaleceń promotora.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS 75 (1983), II, pp. 1–317; Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Poznań 1984.
Konkordat między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską Dz. U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318.
Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. z 1989 r. Nr 29, poz. 154 ze zm.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
Boć J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2007.
Sobański R., Metodologia prawa kanonicznego, Warszawa 2009.
Graczyk K., Metodologia i metodyka prawa kanonicznego, wyd. Diecezjalne Sandomierz, Lublin 1999.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych