Struktury kolegialne w Kościele partykularnym - fakultet (wykład) - 2017/2018

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Kod ECTS:10900-02-0200WYK0055
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studenta z organami kolegialnymi funkcjonującymi w Kościele partykularnym i kompetencjami im powierzonymi oraz sposobami ich realizacji.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo,
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: normy o chrześcijanach,
W3 - zainteresowanie problematyką.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych - K2A_W01
2. zna oraz rozróżnia obligatoryjne i fakultatywne organy kolegialne funkcjonujące w Kościele partykularnym - K2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wskazać źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne - K2A_U01
2. potrafi wykorzystywać podstawową, dotychczas zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania konkretnych przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym, np. organ, rada, konsultacja, koordynacja, władza wykonawcza - K2A_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest świadomy poziomu posiadanej wiedzy i umiejętności, a także rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie - K2A_K01
2. chętnie uzupełnia swoją wiedzę i udoskonala nabyte umiejętności, aby mógł zaangażować się w prace organów kolegialnych, do których włączenia pozwala mu prawo - K2A_K02
Metody dydaktyczne
wykład, prezentacje multimedialne, wykorzystanie regulaminów i statutów poszczególnych organów kolegialnych w celu dokonania analizy prawno-porównawczej ich struktury, składu i kompetencji
Treści programowe przedmiotu
1. Kolegialność w pierwotnym Kościele
2. Kościół partykularny
3. Zarządzanie jednoosobowe i kolegialne
4. Synod diecezjalny
5. Kapituły kanoników
6. Diecezjalna rada ekonomiczna
7. Rada zarządzania (consilium regiminis)
8. Rada kapłańska
9. Kolegium konsultorów
10. Rada duszpasterska
11. Rada misji
12. Rada biskupia
13. Rada rozjemcza (kan. 1742)
14. Pozakodeksowe, obligatoryjne i fakultatywne organy kolegialne istniejące w Kościele partykularnym
15. Płaszczyzny współdziałania organów kolegialnych
16. Rola organów kolegialnych w procesie decyzyjnym
17. Obowiązek konsultacji, zasięgnięcie opinii, uzyskanie zgody przed podjęciem działań władczych, akt kolegialny
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminologii prawniczej dotyczącej prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student nie potrafi wskazać źródeł prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student nie rozumie potrzeby kształcenia się przez całe życie

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybraną terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać niektóre źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminologii prawniczej dotyczącej prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawniczą dotyczącą prawa kanonicznego, w szczególności przepisów odnoszących się do Kościołów partykularnych i funkcjonujących w nich strukturach kolegialnych
(U) - Student potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego, na podstawie których ustanawiane są instytucje kolegialne
(K) - Student ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
2. Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008.
3. Sitarz M., Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.

Literatura uzupełniająca:
1. Krukowski J., Rozkrut T. (red.), Struktury kolegialne w Kościele partykularnym. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej zorganizowanej przez Stowarzyszenie Kanonistów Polskich, Wydział Nauk Prawnych TN KUL i Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie, Biblos, Tarnów 2004.
2. Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
3. Pagé R., Les Églises particulières, t. I i III, Éditions Paulines, Paris 1985.
4. Pawluk P., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T. II: Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
5. Rozkrut T., Synod diecezjalny w Kościele, Biblos, Tarnów 2002.
6. Sitarz M., Kolegium konsultorów w Kodeksie Prawa Kanonicznego 1983 roku i w partykularnym prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1999.
7. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
8. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
9. Sztafrowski E., Współpracownicy biskupa diecezjalnego w pasterskim posługiwaniu, t. II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1977.
10. Urso P., Il diritto nel ministero della Chiesa, t. II, Roma 1990.
11. Wroceński J., Rola i zadanie prezbiterium w życiu Kościoła partykularnego, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Europeistyka (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę