Marketing polityczny (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Kod ECTS:00000-XXXX-05CWI0003
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom koncepcji i pojęć marketingu politycznego, modeli zachowań politycznych i wyborczych obywateli oraz sposobów i metod projektowania wizerunku politycznego. Ponadto celem przedmiotu jest omówienie głównych technik kampanii wyborczych, a także najskuteczniejszych metod pozyskiwania poparcia elektoratu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
- Kształtowanie opinii, postaw i zachowań ludzi
- Etapy procesu oddziaływania na innych
- Definiowanie marketingu politycznego
- Historia marketingu politycznego
- Planowanie w marketingu politycznym
- Narzędzia komunikowania marketingowego
- Diagnoza rynku politycznego i prognozowanie
- Strategie marketingowe
- Kampanie polityczne i wyborcze
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kolokwium, aktywność na zajęciach, obecność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
- Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2007
- Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego. Wprowadzenie, Wrocław 2001.
- Kolczyński M., Sztumski J., Marketing polityczny, Katowice 2003
- Marketing polityczny w teorii i praktyce, pod red. A. W. Jabłońskiego i L. Sobkowiaka, Wrocław 2002
.- Marketing polityczny. W poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2004
- Mazur M., Marketing polityczny. Wyczerpujący przegląd technik i metod stosowanych w kampaniach wyborczych, Warszawa 2002.
- Muszyński J., Teoria marketingu politycznego, Warszawa 2004.
Literatura uzupełniająca:
- Cichosz M., (Auto)kreacja wizerunku polityka na przykładzie wyborów prezydenckich w III RP, Toruń 2007
- Pokorna-Ignatowicz K. (red.), Media w kampanii wyborczej z serii Wybory parlamentarne 2007, Kraków 2008
- Barbaro N. de, Dojść do głosu. Radykalnie praktyczny przewodnik po kampanii wyborczej, Kraków 2005
- Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2005.
- Cwalina W., Reklama polityczna, Lublin 2002.
- Dobek - Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wrocław 1997.
- Ferenc W., Mrówka R., Wilkos S., Komunikacja polityczna. Jak wygrać wybory?, Warszawa 2004.
- Hogan K., Psychologia perswazji. Strategie i techniki wywierania wpływu na ludzi, Warszawa 2001.
- Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Warszawa 1998.
- Mazur M., Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, Warszawa 2002.
- Pawełczyk P., Piontek D., Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Poznań 1999.
- Łukasik-Turecka A., Wizerunek Wałęsy w świetle jego wypowiedzi, Lublin 2000