Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02CWI0054
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 - Ogólnoadministracyjny » Materialne prawo administracyjne
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni znać pojęcie i zakres działów prawa materialnego, a zwłaszcza wybrane regulacje z zakresu wolności obywatelskich i praw człowieka,, regulacje dotyczące administracyjnoprawnego statusu jednostki..
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi działami prawa materialnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie materialnego prawa administracyjnego, działy prawa materialnego
Prawo zrzeszania się - stowarzyszenia
Zgromadzenia. Imprezy masowe
Ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej
Obywatelstwo polskie. Repatrianci
Status prawny cudzoziemca. Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Dowody osobiste i ewidencja ludności. Ordery i odznaczenia
Akta stanu cywilnego. Zmiana imion i nazwisk
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach i kolokwiach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: kolokwium pisemne
KRYTERIA ZALICZENIA: pozytywny wynik z kolokwium końcowego (60 %), aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Materialne prawo administracyjne, Z. Leoński, Warszawa 2006.
2.Prawo administracyjne. Część materialna, Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.