Materialne prawo administracyjne (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Nauk Prawnych
Kod ECTS:10600-XXXX-02CWI0054
Kierunek studiów: Administracja (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajęć 2022/2023
Rozkład zajęć 2021/2022
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Przedmioty obligatoryjne » Materialne prawo administracyjne
Efekty kształcenia:
K_K02Docenia znaczenie nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego dla podejmowania właściwych działań w zakresie administracji publicznej. Dostrzega związek między zdobytą wiedzą a właściwym kształtowaniem swojego rozwoju zawodowego, a w uzasadnionych przypadkach z pomocą eksperta.
K_U01Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich wpływ na administrację publiczną.
K_U04Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł w tym nowoczesnych technologii.
K_U06Potrafi identyfikować rodzaj oraz charakter działań o charakterze administracyjno-prawnym wskazując na ich podmioty, przedmiot.
K_W07Ma wiedzę dotyczącą wskazania podmiotów stosunków administracyjno-prawnych oraz ich przedmiotu.
K_W08Posiada wiedzę dotyczącą struktury organów państwa, ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji rządowej i samorządowej.
K_W13Ma wiedzę dotyczącą form i procedur działania administracji publicznej.
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Po zaliczeniu przedmiotu studenci powinni znać pojęcie i zakres działów prawa materialnego, a zwłaszcza wybrane regulacje z zakresu wolności obywatelskich i praw człowieka,, regulacje dotyczące administracyjnoprawnego statusu jednostki..
CEL WYKŁADÓW, ĆWICZEŃ, ITP.: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z wybranymi działami prawa materialnego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Pojęcie materialnego prawa administracyjnego, działy prawa materialnego
Prawo zrzeszania się - stowarzyszenia
Zgromadzenia. Imprezy masowe
Ochrona danych osobowych
Dostęp do informacji publicznej
Obywatelstwo polskie. Repatrianci
Status prawny cudzoziemca. Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium RP
Dowody osobiste i ewidencja ludności. Ordery i odznaczenia
Akta stanu cywilnego. Zmiana imion i nazwisk
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach i kolokwiach
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: kolokwium pisemne
KRYTERIA ZALICZENIA: pozytywny wynik z kolokwium końcowego (60 %), aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Materialne prawo administracyjne, Z. Leoński, Warszawa 2006.
2.Prawo administracyjne. Część materialna, Z. Niewiadomski, Warszawa 2004.