Bazy danych (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu - Instytut Matematyki i Informatyki
Kod ECTS:11900-XXXX-1001WYK0217
Cele przedmiotu
Założenia i cele przedmiotu:
Cel zajęć: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i koncepcjami technologii systemów baz danych. W ramach przedmiotu studenci poznają podstawowe zasady projektowania baz danych, relacyjny model danych, operację na bazach danych, język SQL.
Wymagania wstępne
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Zamierzone efekty kształcenia:
Wiedza: K_W01 Rozumie współczesne znaczenie informatyki i jej zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem baz danych.
K_W03 Ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych osiągnięciach w zakresie systemów baz danych.
K_W04 Ma ogólną wiedzę z technologii systemów baz danych.
Umiejętności: K_U02 Potrafi posługiwać się słownictwem specjalistycznym z zakresu technologii systemów baz danych oraz samodzielnie pozyskiwać i wykorzystywać informacje pomocne w rozwiązaniu określonych problemów informatycznych z dokumentacji technicznej, plików pomocy oraz zasobów Internetu i dostępnej literatury.
K_U08 Potrafi formułować zapytania w języku SQL, przygotować schemat relacyjnej bazy danych oraz zbudować system bazodanowy wykorzystując co najmniej jeden z popularnych systemów zarządzania bazą danych.
K_U09 Potrafi zaprezentować ogólne i szczegółowe zagadnienia informatyczne w sposób zrozumiały. Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień z zakresu baz danych.
Inne kompetencje (postawy): K_K01 Ma świadomość ograniczenia swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dokształcania
się i podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.
K_K02 Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.
K_K03 Potrafi wykazywać się inicjatywą i efektywnością w trakcie realizowanego projektu.
K_K04 Rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się ze źródłami naukowymi i popularnonaukowymi z dziedziny informatyki, w celu poszerzania i pogłębiania swojej wiedzy.
K_K05 Rozumie społeczne aspekty stosowania zdobytej wiedzy oraz związaną z tym odpowiedzialność.
Metody dydaktyczne
Metody i pomoce dydaktyczne:
Forma zajęć: wykład z prezentacją (pokazem), metody problemowe, metoda projektów, zajęcia laboratoryjne
Wymagania dotyczące pomocy dydaktycznych: rzutnik multimedialny, laboratorium komputerowe.
Treści programowe przedmiotu
[dr Joanna Kapusta, dr Marcin Płonkowski - 2012/13]

Treści programowe:
Treść zajęć: Definicja bazy danych. Pojęcie systemu zarządzania bazą danych. Wybrane systemy zarządzania bazą danych.
Modele baz danych. Relacyjny model danych. Relacje. Klucze główne i klucze obce. Integralność. Normalizacja.
Język SQL.
Projektowanie relacyjnych systemów baz danych.
Realizacja zaprojektowanego modelu bazy w wybranym systemie zarządzania bazą danych:
tabele (określanie właściwości pól, wybór klucza głównego, ustalanie relacji i integralności danych),
zapytania z wykorzystaniem języka SQL.
Aplikacja bazodanowa w wybranym środowisku (np. MS Access):
projektowanie tabel i definiowanie relacji,
formularze jako metoda prezentacji i dostępu do danych,
generowanie zestawień końcowych w postaci raportów,
makra i moduły - rozszerzanie funkcjonalności bazy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Forma i warunki zaliczenia: Warunkiem zaliczenia wykładu jest obecność studenta na zajęciach dydaktycznych oraz ustny sprawdzian poziomu wiedzy.
Ćwiczenia:
Kolokwium - 50%.
Wykonanie projektu składającego się ze schematu relacyjnej bazy danych oraz aplikacji udostępniającej dane zgromadzone w bazie danych. Przygotowanie referatu z opisem wykonanego projektu - 50%.
Ponadto student zobowiązany jest do samodzielnego pogłębiania wiedzy na temat zagadnień omawianych podczas zajęć, na podstawie wskazanej literatury przedmiotu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca:
Literatura podstawowa: C. J. Date, Wprowadzenie do systemów baz danych, WNT 2000.
J. D. Ullman, J. Widom, Podstawowy wykład z systemów baz danych, WNT 2001.
D. Mendrala, M. Szeliga, Access 2007 PL. Kurs, Helion 2007.
P. Beynon-Daviews, Systemy baz danych, WNT 2003.
T. Connoly, C. Berg, Systemy baz danych: Praktyczne metody projektowania, implementacji i zarządzania, RM 2004.
Dokumentacja techniczna wybranego systemu zarządzania bazą danych.
Literatura uzupełniająca: M. J. Hernandez, Bazy danych dla zwykłych śmiertelników, Mikom 2000.
O. Jewtuszenko, Relacyjne bazy danych: ćwiczenia praktyczne, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej 2005.
R. Kowalski, Bazy danych – język SQL, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej 2005.