Psychologia percepcji (ćwiczenia)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Kod ECTS:14400-XXXX-0502CWI0053
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zaliczenie na ocenę
Rozkład zajeć
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne równoległe uczestnictwo w wykładzie z psychologii percepcji
Założenia i cele przedmiotu
Cel zajęć:
Celem ćwiczeń jest poszerzenie wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu psychologii poznawczej przekazywanej na wykładach z psychologii percepcji. Ponieważ są to pierwsze z zajęć poświęconych psychologii eksperymentalnej ich celem jest zaangażowanie studentów w prowadzenie eksperymentów psychologicznych i pisanie raportów z badań w obszarze psychologii percepcji. Efektem zajęć powinno być przygotowanie studentów do zdania egzaminu z psychologii percepcji. Po otrzymaniu zaliczenia z ćwiczeń, studenci powinni posiadać umiejętność samodzielnego definiowania pojęć zawartych w zagadnieniach psychologii percepcji, zdolność opisywania poszczególnych zmysłów, rozpoznawania poszczególnych struktur mózgowych i porównywania ich funkcji. Ponadto, w efekcie zaliczenia ćwiczeń studenci powinni być w stanie interpretować i krytycznie oceniać wyniki badań własnych. Po ukończeniu zajęć, studenci powinni być w stanie samodzielnie eksplorować literaturę z zakresu psychologii percepcji jako źródło pomysłów na badania, zaprojektować eksperyment (określić pytanie badawcze, hipotezy, zmienne i ich operacjonalizację) oraz przeprowadzić go wykazując się wrażliwością na potrzebę kontroli warunków eksperymentalnych. Studenci powinni w trakcie zajęć nabyć postawę cechującą się dbałością o szczegóły w sztuce projektowania eksperymentów i redagowania raportów z badań zgodnie ze stylem APA.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Zajęcia 1. Zajęcia wprowadzające (omówienie treści zajęć, literatury obowiązującej na zajęciach, warunków zaliczeń; podział studentów na 4-osobowe grupy, których zadaniem jest zaprojektowanie i przeprowadzenie eksperymentu, przedyskutowanie wyników z badań na zajęciach i napisanie raportu z badań).

Zajęcia 2. Postępowanie badawcze w psychologii i projektowanie eksperymentów.
(literatura obowiązkowa: Francuz i in., (2007), s 3- 75)

Zajęcia 3. Jak pisać raport z badań? Omówienie sztuki pisania raportów na przykładach. (literatura obowiązkowa: Francuz i in., (2007), s. 579-615);

Zajęcia 4. Wrażenia a spostrzeganie. Przeprowadzenie przez I gr. studentów zaprojektowanego przez siebie eksperymentu inspirowanego tematem zajęć.
(literatura obowiązkowa: Kosslyn, Rosenberg, (2006), s. 159-162, 169-185; Strelau, Doliński, (2008), s. 341-370)

Zajęcia 5. Spostrzeganie a wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości. Dyskusja wyników, zaprojektowanego i przeprowadzonego przez II gr. studentów, eksperymentu inspirowanego tematem zajęć.
(literatura obowiązkowa: Strelau, Doliński, (2008), s. 341-370, 385-399)

Zajęcia 6. Powtórzenie materiału do kolokwium nr 1. Projekcja fragmentów filmu dokumentalnego pt. "Zrozumieć mózg" zakończona dyskusją.

Zajęcia 7. Kolokwium nr. 1 z zagadnień omawianych na zajęciach nr. 2-6.

Zajęcia 8. Budowa mózgu w świetle procesów percepcji. Poprawa kolokwium nr 1.
(literatura obowiązkowa: Kalat, (2006), s. 94-103; Kosslyn i in., (2006), s. 104-155)

Zajęcia 9. Percepcja wzrokowa. Dyskusja wyników, zaprojektowanego i przeprowadzonego przez III gr. studentów, eksperymentu inspirowanego tematem zajęć.
(literatura obowiązkowa: Kalat, (2006), s. 144-185; Kosslyn i in., (2006), s. 162-169)

Zajęcia 10. Percepcja słuchowa. Dyskusja wyników, zaprojektowanego i przeprowadzonego przez IV gr. studentów, eksperymentu inspirowanego tematem zajęć.
(literatura obowiązkowa: Kalat, (2006), s. 188-196; Kosslyn i in., (2006), s. 186-193)

Zajęcia 11. Zmysły chemiczne i inne zmysły. Dyskusja wyników, zaprojektowanego
i przeprowadzonego przez V gr. studentów eksperymentu, inspirowanego tematem zajęć.
(literatura obowiązkowa: Kalat, (2006), s. 208-218; Kosslyn i in., (2006), s. 194-205)

Zajęcia 12. Powtórzenie materiału do kolokwium nr 2. Zapoznanie się z pomieszczeniami
i wyposażeniem Laboratorium Psych-Neuro-Fizjologicznego funkcjonującego przy Katedrze Psychologii Eksperymentalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Zajęcia 13. Kolokwium nr 2 z zagadnień omawianych na zajęciach nr. 8-12.

Zajęcia 14. Poprawa kolokwium nr. 2. Projekcja filmu pt. "Tajemnice zmysłów" zakończona dyskusją.

Zajęcia 15. Zaliczenia.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody i pomoce dydaktyczne
Metody interaktywne: ćwiczenia indywidualne i grupowe, eksperymenty, dyskusje, prezentacje multimedialne
Pomoce dydaktyczne: laptop, rzutnik, głośniki, laserowy wskaźnik
Forma i warunki zaliczenia
- opracowanie i przeprowadzenie eksperymentu (20%)
- złożenie pisemnego raportu z badań (20%)
- dwa testy pisemne (50%)
- aktywny udział w zajęciach (10%)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kalat, W. J. (2006). Biologiczne podstawy psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
" Podrozdział 4.3: Kora mózgowa
" Rozdział 6: Wzrok
" Podrozdział 7.1: Słuch
" Podrozdział 7.3: Zmysły chemiczne
Kosslyn, S.M., Rosenberg, R. S. (2006). Psychologia: Mózg, człowiek, świat. Kraków:
Wydawnictwo Znak.
" Rozdział 4: Wrażenia i spostrzeganie
Strelau, J., Doliński, D. (2008). Psychologia. Podręcznik akademicki. Gdańsk: GWP.
" Podrozdział 6.2: Spostrzeganie
" Podrozdział 6.4: Wyobrażeniowa reprezentacja rzeczywistości.
Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo KUL.
" Część I: O metodach badań psychologicznych
" Część III: Jak napisać raport z badań?

Literatura uzupełniająca
Czerniawska E., Czerniawska-Far M. (2007). Psychologia węchu i pamięci węchowej. Warszawa: WAiP.
Francuz, P. (2007). Obrazy w umyśle. Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR.
Francuz, P. (2010). Na ścieżkach neuronauk. Lublin: Wydawnictwo KUL.
Młodkowski, J. (1998). Aktywność wizualna człowieka. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN.
Grabowska A. (2005). Percepcja wzrokowa i jej analogie do innych form percepcji. [W:] T. Górska A. Grabowska, J. Zagrodzka (red.). Mózg a zachowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (s. 171-216).
Sacks, O. (2009). Muzykofilia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i ska.
Czasopismo: Świat Nauki (2008) Wydanie specjalne: Iluzje. Warszawa: Prószyński Media.