Ubezpieczenia społeczne (wykład)

Opis przedmiotu
Informacje ogólne
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Kod ECTS:14200-XXXX-0501WYK0371
Cele przedmiotu
Wymagania wstępne
Celem wykładu jest zapoznanie studentów z pojęciami, systemem i zasadami działania ubezpieczenia społecznego w Polsce. Student powinien zdobyć wiedzę z zarysu historii ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem Polski, poznać metody zabezpieczeń społecznych, system ubezpieczeń społecznych w Polsce, potrafić praktycznie włączyć się w funkcjonowanie ubezpieczenia emerytalnego, rentowego, chorobowego oraz wypadkowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
Historia ubezpieczeń społecznych; Rozwój ubezpieczeń społecznych w Polsce. Podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń społecznych; Ubezpieczenia społeczne a ubezpieczenia gospodarcze. Systemy ubezpieczeń społecznych (zaopatrzeniowy, ubezpieczeniowy, opiekuńczy); Struktura i założenia zreformowanego systemu emerytalnego w Polsce. Polski system ubezpieczeń społecznych /ZUS, OFE, zakład emerytalny, płatnicy składek, KNUiFE-KNF, FUS, FRD/. System informacyjny ZUS; Okres składkowy i nieskładkowy. Emerytury dla osób urodzonych przed 1949 rokiem; Emerytury dla osób urodzonych 1949-1968. Emerytury dla osób urodzonych po 1968 rokiem; Kapitał początkowy. Płatnik składek - określenia, prawa i obowiązki; Składki na ubezpieczenia społeczne - wysokość i płatnicy składek. Określenie niezdolności do pracy i jego rodzaje; Renta z tytułu niezdolności do pracy. Renta szkoleniowa; Renta rodzinna. Zasiłek pogrzebowy; Waloryzacja świadczeń emerytalnych i rentowych. Pracownicze programy emerytalne; Indywidualne konto emerytalne. Zakres podmiotowy ubezpieczenia chorobowego; Zasiłek chorobowy. Świadczenie rehabilitacyjne; Zasiłek wyrównawczy. Zasiłek macierzyński /warunki nabycia prawa do zasiłku, wysokość i czas pobierania/; Zasiłek opiekuńczy /warunki nabycia prawa do zasiłku, wysokość i czas pobierania/.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Metody dydaktyczne: Wykład z prezentacją multimedialną
Forma i warunki zaliczenia zajęć: Egzamin ustny. Znajomość zagadnień stanowiących treść wykładu i zawartych w lekturach obowiązkowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Podstawowa:
W. Szubert, Ubezpieczenie społeczne. Zarys systemu, Warszawa 1987, s. 5-39; G. Szpor (red.), System ubezpieczeń społecznych. Zagadnienia podstawowe, Warszawa 2006.
Uzupełniająca:
I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, t. 1-2, Warszawa 2006; W. Muszalski, Ubezpieczenia społeczne, Warszawa 2004; S. Golinowska (red.), Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, Warszawa 1993; T. Szumlicz, Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Bydgoszcz 2005.