Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Rok IV - Semestr 8   2017/2018


Lp.PrzedmiotPunktyL.godz.Prowadzący
Wykłady obowiązkowe
1Prawo zakonne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
2Normy o chrześcijanach (wykład)E/7 30 dr Anna Słowikowska
3Kościelne prawo publiczne (wykład)E/5 25 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
4Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład)E/7 30 dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Ćwiczenia obowiązkowe
1Ćwiczenia sądowe (ćwiczenia)Z/1 15 Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Wykłady fakultatywne
1Derecho eclesiástico del Estado polaco - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
2Etyka biznesu (konwersatorium)Z/3 15 Zawieszone
3Instytuty świeckie - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
4Iuris Canonici Capita Selecta (wykład)Z/3 60 Zawieszone
5Klinika prawa - fakultet (wykład)Z/3 30 Ks. dr Wojciech Witkowski
6Małżeństwo i rodzina w religiach Europy - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
7Prawo konkordatowe - fakultet (wykład)Z/3 30 dr Anna Słowikowska
8Zarządzanie majątkiem kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
9Zasady procesowe w sądownictwie powszechnym i kościelnym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
10Zasady techniki prawodawczej w prawie polskim i kanonicznym - fakultet (wykład)Z/3 30 Zawieszone
Seminarium magisterskie
1Historia powszechnego prawa kanonicznego (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
2Kościelne prawo karne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
3Kościelne prawo karne oraz kościelne postępowanie karne i administracyjne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
4Kościelne prawo majątkowe (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
5Kościelne prawo małżeńskie i prawo katolickich Kościołów wschodnich (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
6Kościelne prawo procesowe (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
7Prawo kanonizacyjne (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
8Prawo o sakramentach świętych (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
9Prawo rzymskie (seminarium)Zbo/2 30 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
10Prawo wyznaniowe (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL
11Prawo zakonne (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
12Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
13Zadanie nauczania Kościoła (seminarium)Zbo/2 30 Zawieszone
Specjalizacja Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich
1Prawo zakonne - specjalizacja prawa Katolickich Kościołów Wschodnich (wykład)E/5 20 Ks. dr hab. Grzegorz Wojciechowski
Praca magisterska
1Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL
2Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Krzysztof Mikołajczuk
3Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Leszek Adamowicz
4Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Marta Greszata-Telusiewicz, prof. KUL
5Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL
6Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 dr hab. Maciej Jońca, prof. KUL
7Przygotowanie pracy magisterskiej (praca zaliczeniowa)Zbo/20 0 Ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL

Objaśnienia:
Zal/Pkt - Typ zaliczenia / Liczba punktów ECTS
E - egzamin
Z - zaliczenie na ocenę
Zbo - zaliczenie bez oceny
L.godz. - liczba godzin w semestrze