Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Agnieszka Wolińska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania porównawcze nad efektami cytotoksycznymi wywołanymi przez nodularynę w pierwotnych leukocytach karpia i komórkach ryb linii CLC ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Sierosławska
Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg) [Ocena peroksydacji lipidów i przeciwutleniających mechanizmów obronnych w kościach szczurów w warunkach oddzielnego i jednoczesnego podawania wanadu (V) i magnezu (Mg)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Biologia
dr Ilona Sadok
Protective activity of pyruvate against vanadium-dependent cytotoxicity in Chinese hamster ovary (CHO-K1) cells [Ochronne właściwości pirogronianu wobec cytotoksyczności indukowanej przez wanad w komórkach jajnika chomika chińskiego linii CHO-K1]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiochemiaBiologiaNauki farmaceutyczneNauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Pochodne 1,4-naftochinonu silnie hamują wzrost Candida albicans, hamują tworzenie strzępek i nie wykazują toksyczności w stosunku do zarodków danio pręgowanego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
The effect of selenium, as selenite, on vanadate-induced ROS generation in CHO-K1 cells measured using dichloro-dihydro-fluorescein diacetate (DCFH-DA) assay [Wpływ selenu (w postaci seleninu) na generację RFT indukowaną przez wanadan w komórkach CHO-K1 mierzoną przy pomocy dwuoctanu dichloro-dihydro-fluoresceiny (DCFH-DA)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiochemiaBiologiaNauki o zdrowiu
dr Iwona Zwolak
Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Biologia
dr Waldemar Kazimierczak
Bezpieczeństwo kosmetyków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
Substancje o potencjale przeciwgrzybiczym produkowane przez mikroorganizmy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Biologia
dr Monika Janeczko
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Rymuszka
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Sierosławska
Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of cyanotoxin BMAA [Ocena cytotoksycznego i genotoksycznego oddziaływania cyjanotoksyny BMAA]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Rymuszka
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans [Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor [Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices [Bioróżnorodność mikroorganizmów w glebach uprawnych zależy od stosowanych praktyk rolniczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Strains of Photorhabdus spp. associated with Polish Heterorhabditis isolates: their molecular and phenotypic characterization and symbiont exchange [Szczepy Photorhabdus spp. związane z polskimi izolatami Heterorhabditis: charakterystyka molekularna i fenotypowa oraz wymiana symbiontów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr Waldemar Kazimierczak
Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level [Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake [Naturalne brązowienie wody jako czynnik zmieniający zbiorowisko fitoplanktonu w jeziorze twardowodnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaEkologia
dr Tomasz Lenard
Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Zastosowanie filtracji żelowej do określania mechanizmu działania inhibitora na kinazę, na przykładzie pochodnej benzimidazolu i nietypowej kinazy Rio1
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Biologia
dr hab. Konrad Kubiński
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31340 zweryfikowanych pozycji.