Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Evaluation of lipid peroxidation and antioxidant defense mechanisms in the bone of rats in conditions of separate and combined administration of vanadium (V) and magnesium (Mg) [Ocena peroksydacji lipidów i przeciwutleniających mechanizmów obronnych w kościach szczurów w warunkach oddzielnego i jednoczesnego podawania wanadu (V) i magnezu (Mg)]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Biologia
dr Ilona Sadok
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Comparison of the methods applicable for the pathogenicity assessment of entomopathogenic nematodes [Porównanie metod stosowanych do oceny patogeniczności nicieni entomopatogenicznych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Biologia
dr Waldemar Kazimierczak
Substancje o potencjale przeciwgrzybiczym produkowane przez mikroorganizmy
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Biologia
dr Monika Janeczko
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Sierosławska
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Rymuszka
Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of cyanotoxin BMAA [Ocena cytotoksycznego i genotoksycznego oddziaływania cyjanotoksyny BMAA]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Rymuszka
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans [Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor [Laccase-containing ureasil-polymer composite as the sensing layer of an amperometric biosensor]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices [Bioróżnorodność mikroorganizmów w glebach uprawnych zależy od stosowanych praktyk rolniczych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Wolińska
Strains of Photorhabdus spp. associated with Polish Heterorhabditis isolates: their molecular and phenotypic characterization and symbiont exchange [Szczepy Photorhabdus spp. związane z polskimi izolatami Heterorhabditis: charakterystyka molekularna i fenotypowa oraz wymiana symbiontów]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaMikrobiologia
dr Waldemar Kazimierczak
Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level [Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Natural water brownification as a shift in the phytoplankton community in a deep hard water lake [Naturalne brązowienie wody jako czynnik zmieniający zbiorowisko fitoplanktonu w jeziorze twardowodnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaEkologia
dr Tomasz Lenard
Potencjalna możliwość wykorzystania metanogenów torfowiskowych w zgazowywaniu materiałów o różnym stopniu uwęglenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaGórnictwo i geologia inżynierskaOchrona środowiska
dr Anna Szafranek-Nakonieczna
Zastosowanie filtracji żelowej do określania mechanizmu działania inhibitora na kinazę, na przykładzie pochodnej benzimidazolu i nietypowej kinazy Rio1
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
Biologia
dr hab. Konrad Kubiński
Charakterystyka bakterii z rodzaju Xenorhabdus
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Marcin Skowronek
Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation process [Analiza metanogemiczna potencjalnych bakterii wiążących azot w glebach rolniczych o różnej genezie powstania]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaEkologiaMikrobiologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Molecular and phenotypic characterization of Xenorhabdus bovienii symbiotically associsted with Steinernema silvaticum [Molekularna i fenotypowa charakterystyka Xenorhabdus bovienii związanych symbiotycznie ze Steinernema silvaticum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Marcin Skowronek
Molecular and phenotypic characterization of Xenorhabdus bovienii symbiotically associated with Steinernema silvaticum [Molekularna i fenotypowa charakterystyka Xenorhabdus bovienii związanych symbiotycznie ze Steinernema silvaticum]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologia
dr Waldemar Kazimierczak
The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay [Optymalna dawka TTC i jej poziom redukcji chemicznej podczas oznaczeń aktywności dehydrogenazowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologiaBiotechnologia
dr Agnieszka Wolińska
The optimal TTC dose and its chemical reduction level during soil dehydrogenase activity assay [Optymalna dawka TTC i jej poziom redukcji chemicznej podczas oznaczeń aktywnosci dehydrogenazowej]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource [Computer simulation of two chemostat models for one nutrient resource]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaInformatykaMatematyka
dr hab. Aliaksandr Chychuryn prof. KUL
The impact of agricultural usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland [Wpływ rolniczego użytkowania gleb na aktywność i liczebność bakterii amonifikacyjnych w wybranych glebach Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr Agnieszka Wolińska
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29642 zweryfikowanych pozycji.