Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Catabolic fingerprinting and diversity of bacteria in Mollic Gleysol contaminated with petroleum substances [Profil kataboliczny i różnorodność bakterii zasiedlających glebę Mollic Gleysol zanieczyszczoną substancjami ropopochodnymi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Agnieszka Wolińska
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Reprezentant arylcyanomethylenequinone oximes skutecznie hamuje wzrost i tworzenie strzępek u Candida albicans oraz wpływa in vitro na aktywność kinaz białkowych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
Comparative studies on the cytotoxic effects induced by nodularin in primary carp leukocytes and the cells of the fish CLC line [Badania prównawcze cytotoksycznego oddziaływania nodularyny na pierwotne leukocyty karpia i komórki linii CLC]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes effectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Community-level physiological profiles of microorganisms inhabiting soil contaminated with heavy metals [Profil fizjologiczny mikroorganizmów zasiedlających gleby zanieczyszczone metalami ciężkimi]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Easily degradable carbon – an indicator of microbial hotspots and soil degradation [Węgiel łatwodegradowalny - wskaźnikiem "gorących" mikrobiologicznie miejsc w glebie i jej degradacji]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiotechnologiaEkologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Pochodne 1,4-naftochinonu silnie hamują wzrost Candida albicans, hamują tworzenie strzępek i nie wykazują toksyczności w stosunku do zarodków danio pręgowanego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Nutritional yeast biomass: characterization and application [Biomasa drożdży odżywczych: charakterystyka i zastosowanie]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Biologia medycznaBiotechnologiaMedycyna
dr Monika Jach
A representative of arylcyanomethylenequinone oximes efectively inhibits growth and formation of hyphae in Candida albicans and influences the activity of protein kinases in vitro [Przedstawiciel oksydów arylometanometylochinonu efektywnie hamuje wzrost i powstawanie strzępek u Candida albicans i wpływa na aktywność kinaz białkowych in vitro]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Biologia medycznaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Sierosławska
Yarrowia lipolytica grown on biofuel waste as a source of single cell protein and essential amino acids for human diet [Yarrowia lipolytica rosnąca na odpadach biopaliw jako źródło białka jednokomórkowców i niezbędnych aminokwasów w ludzkiej diecie]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Biotechnologia
dr Monika Jach
Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments [Network properties of ureasil-based polymer matrixes for construction of amperometric biosensors as probed by PALS and swelling experiments]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaChemiaFizyka
dr Taras Kavetskyy
Bezpieczeństwo kosmetyków
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Anna Rymuszka
1,4-pochodne fenyloacetonitrylu jako potencjalne leki przecwgrzybicze
Artykuł nierecenzowany w czasopiśmie
Rok: 2017
Biotechnologia
dr Monika Janeczko
Potencjalne działanie immunotoksyczne ekstraktu pochodzącego z sinicowych zakwitów wód
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologiaOchrona środowiska
dr hab. Anna Rymuszka
Assessment of cytotoxic and genotoxic activity of cyanotoxin BMAA [Ocena cytotoksycznego i genotoksycznego oddziaływania cyjanotoksyny BMAA]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Anna Rymuszka
Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by culture independent approach [Bacteroidetes jako wrażliwy biologiczny wskaźnik rolniczego użytkowania gleb wyznaczony techniką niezależną od metod hodowalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaMikrobiologia
dr Artur Banach
Methanotrophic activity of rocks surrounding badenian salts in the "Wieliczka" salt mine [Aktywność metanotroficzna skał otaczających pokłady soli w kopalni "Wieliczka"]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Bioróżnorodność w glebach Lubelszczyzny
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Microbial biodiversity of meadows under different modes of land use: catabolic and genetic fingerprinting [Bioróżnorodność mikroorganizmów łąk o różnym sposobie użytkowania: kataboliczny i genetyczny odcisk palca]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologiaMikrobiologia
dr hab. Agnieszka Wolińska
Probiotyki – pożyteczne bakterie w probiotykoterapii
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
Biologia medycznaBiotechnologiaMedycyna
dr Monika Jach
Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans [Emodin, a natural inhibitor of protein kinase CK2, suppresses growth, hyphal development, and biofilm formation of Candida albicans]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiologia medycznaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus [An overview application of silver nanoparticles in inhibition of herpes simplex virus]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiotechnologiaChemiaFizykaMedycyna
dr Taras Kavetskyy
Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level [Variability of stem morphology in Lycopodium clavatum (Lycopodiaceae) is not related to ploidy level.]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiologiaBiotechnologia
dr hab. Hieronim Golczyk
Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier [Synthesis and evaluation of a triblock copolymer/ZnO nanoparticles from poly(ε-caprolactone) and poly(acrylic acid) as a potential drug delivery carrier]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
BiochemiaBiofizykaBiotechnologiaNauki farmaceutyczne
dr Taras Kavetskyy
Ectoine as a promising protective agent in humans and animals [Ektoina jako obiecujący czynnik ochronny dla człowieka i zwierząt]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiochemiaBiotechnologia
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Changes in atmospheric CH4, O3, NO2, SO2 concentration dynamics in Lublin in the years 2007-2009 [Zmiany w dynamice stęzeń atmosferycznego CH4, O3, NO2, SO2 w Lublinie w latach 2007-2009 ]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiotechnologiaOchrona środowiska
prof. dr hab. Zofia Stępniewska
Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation process [Metagenomiczna analiza potencjalnych bakterii wiążących azot w glebach roniczych o rożnym procesie formowania się]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2016
BiotechnologiaMikrobiologia
dr Agnieszka Kuźniar
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31340 zweryfikowanych pozycji.