Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Access to health care by migrating citizens in a host state of the European Union
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ćwikowski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Długopolski Stanisław
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Kozaczka Adam
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Piechowicz Jerzy
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Ryś Zbigniew
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Kazimierz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Sichrawa Roman
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Wiatr Narcyz
Hasło słownikowe
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Instytucja klienteli w prawie europejskim w świetle strasburskich standardów orzeczniczych cz.1
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Robert Tabaszewski
Wybrane instrumenty oddziaływania ministra właściwego do spraw finansów publicznych na gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Kontrola i programowanie państwowego długu publicznego z perspektywy kompetencji ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Grupy producentów rolnych w polskim podatku dochodowym od osób prawnych
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Wymiana informacji podatkowych z innymi państwami
Rozdział w podręczniku akademickim
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Rola ministra właściwego do spraw finansów publicznych w kształtowaniu zakresu państwowego długu publicznego. Wybrane problemy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
Rezydencja podatkowa w kontekście unikania i uchylania się od opodatkowania
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Beata Kucia-Guściora
The role of praxeological principles in shaping competences of local governments [Rola zasad prakseologicznych w kształtowaniu układów kompetencyjnych w samorządzie terytorialnym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Nauki o administracjiPrawo
dr Magdalena Kisała
Unijna reforma ochrony danych osobowych a działalność urzędów stanu cywilnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr hab. Paweł Fajgielski prof. KUL
Cywilnoprawny charakter środka karnego w postaci obowiązku naprawienia szkody. Glosa do wyroku SN z dnia 18 sierpnia 2017 r., II CSK 844/16
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Prawo
dr Jacek Trzewik
Tytuł V. Termin
Artykuł nierecenzowany w wydawnictwie zbiorowym
Rok: 2018
Prawo
dr Katarzyna Skubisz-Kępka
Diagnostyka i leczenie chorób rzadkich w Polsce – ocena na tle rozwiązań wybranych państw
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Prawo
dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz
Skuteczność prawa ochrony środowiska wobec dezintegracji jego zasad ogólnych
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr hab. Anna Haładyj prof. KUL
Współoddziaływanie ius cogens i soft law w prawie międzynarodowym w kontekście sprzeciwu sumienia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Michał Skwarzyński
Preparation of a trial as a condition of effective civil procedure [Przygotowanie procesu jako warunek efektywnego postępowania cywilnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Edyta Gapska
Miejsce procesu cywilnego w systematyce prawa rzymskiego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Bożena Czech-Jezierska
Aborcja po urodzeniu w kontekście prawa naturalnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
PrawoPrawo kanoniczne
dr Anna Słowikowska
Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012-2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinansePrawo
dr Joanna Nucińska
Kontrowersje wokół przepisów dotyczących zarządzania finansami instytucji gospodarki budżetowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Loterie jako instrumenty pozyskiwania dochodów państwa w polskim prawie skarbowym w latach 1768-1871
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Controversies over the status of flat-rate farmers in Polish Value Added Tax - selected issues [Kontrowersje wokół statusu rolnika ryczałtowego w podatku od towarów i usług - wybrane zagadnienia]
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Prawo
dr Michalina Duda-Hyz
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.