Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaNauki teologiczne
dr Adam Zadroga
Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekonomicznym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Upowszechnienie płatności elektronicznych a ograniczenie szarej strefy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Mikroprzedsiębiorstwa wobec wyzwań sharing economy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
Zjawisko crowdfundingu jako jeden z kluczowych elementów gospodarki wspóldzielenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
The impact of the global financial crisis on the value relevance of earnings in the Polish banking sector [Wpływ globalnego kryzysu finansowego na znaczenie wyników finansowych dla wartości rynkowej w polskim sektorze bankowym]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
The performance of analyst recommendations in the banking sector: A case of Poland [Skuteczność rekomendacji analityków w sektorze bankowym: przypadek Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Piotr Bolibok
Trafność rekomendacji analityków giełdowych w polskim sektorze bankowym - perspektywa wahań koniunkturalnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Źródła finansowania zadań oświatowych JST w latach 2012-2016 ze szczególnym uwzględnieniem miast na prawach powiatu
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinansePrawo
dr Joanna Nucińska
Przeżycia przedsiębiorstw a kwestia dotacji publicznych na podejmowanie działalności gospodarczej
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Jakość komunikatów o społecznym zaangażowaniu a ocena przedsiębiorstwa
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Grzegorz Zasuwa
Ekonomizacja sektora pozarządowego w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Organizacje pozarządowe jako podmioty zależne od funduszy pomocowych na przykładzie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Jubileusz Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk
Artykuł popularnonaukowy w czasopiśmie
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Narzędzia marketingu bankowego w warunkach gospodarki rynkowej
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Agnieszka Stolarska
Perspektywy rozwoju polsko-rosyjskiej wymiany handlowej w najbliższej przyszłości
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
prof. dr hab. Witold Kołbuk
Struktura finansowania małych przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym Polski
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
System rachunkowości a pomiar efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Joanna Nucińska
Aktywność obywatelska a udział konsumentów w bojkotach na rynku europejskim
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Grzegorz Zasuwa
Co-financing of start-ups from public funds – post-implementation evaluation of e services developed as part of the Operational Programme ‘Innovative Economy’ [Współfinansowanie start-upów ze środków publicznych – ocena powdrożeniowa e-usług powstałych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Kapitał podstawowy w przedsiębiorstwach osób fizycznych i spółkach osobowych - dylematy prezentacji w bilansie
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Mariusz Sokołek
Kalkulacja kosztów zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego w jednoetapowym modelu rachunku kosztów działań
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanse
dr Joanna Nucińska
MŚP jako beneficjenci polityki spójności 2007-2013
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Kontrola zarządcza a jakość zasobów ludzkich jednostek samorządu terytorialnego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Tokarska
System informacji oświatowej jako system pomiaru dokonań edukacyjnych w kontekście oceny efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Joanna Nucińska
Powiązania osobowe gremiów zarządczych i nadzorczych powstających na gruncie sektora pozarządowego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Ogółem w bazie dostępnych jest: 29084 zweryfikowanych pozycji.