Publikacje: Ostatnio dodane
Nazwa|Typ|Rok
Autor
The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions [The impact of the level of development on the effectiveness of public R&D expenditures in the EU regions]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Has household debt become a substitute for incomes? An evidence from the OECD countries [Czy zadłużenie gospodarstw domowych stało się substytutem dochodów. Dowód z krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Dysproporcje w rozwoju państw członkowskich Unii Europejskiej (w kontekście dochodów indywidualnych i krajowych)
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Sprawozdawczość samorządów w zakresie wydatków i dokonań edukacyjnych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr Joanna Nucińska
Sprawozdanie z przebiegu konferencji naukowej "Finanse publiczne a rozwój gospodarki - in memoriam Profesor Zyta Gilowska" Lublin, KUL 24-26 kwietnia 2017 roku
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Wprowadzenie wspólnej waluty euro w Polsce a konkurencyjność gospodarki
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr Piotr Rubaj
Zastosowanie Google Trends w analizie podaży pracy w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr Dorota Jegorow
Local development and sale of municipal real estate [Rozwój lokalny a sprzedaż nieruchomości komunalnych]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
„Pokażcie mi monetę podatkową” (Mt 22,19). Refleksje o naturze pieniądza
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFilozofiaFinanseNauki teologiczne
dr hab. Jan Kłos
Centralny zamawiający w jednostkach samorządu terytorialnego
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Ekonomia
dr Mirosław Urbanek
Miejsce systemu zamówień publicznych w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2018
Ekonomia
dr Mirosław Urbanek
The result of the LGU budget in the context of the mission of local governments [Wynik budżetu JST w kontekście misji samorządu terytorialnego]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Does the amount of cash in circulation matter for the size of the shadow economy? An evidence from the European OECD countries [Czy ilość gotówki w obiegu ma znaczenie dla rozmiarów szarej strefy w gospodarce? Dowód z europejskich krajów OECD]
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
The impact of market cycle on the value relevance of book values and earnings in the banking industry. An evidence from Poland [Wpływ cyklu koniunkturalnego na znaczenie kapitałów własnych i wyników finansowych dla wartości rynkowej w sektorze bankowym. Dowód z Polski]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr Piotr Bolibok
Luka podatkowa w podatku od towarów i usług w Polsce
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaFinanse
dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
[Rec.] Jan Polcyn, Edukacja jako dobro publiczne – próba kwantyfikacji, Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile 2017, ss. 268
Recenzja naukowa w czasopiśmie
Rok: 2018
Ekonomia
dr Joanna Nucińska
Brexit: Benefits and Costs for the United Kingdom - Reflections for Observers in Europe
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
prof. dr hab. Marian Żukowski
Klient w cyfrowym świecie - doświadczenia niemieckiej branży ubezpieczeniowej
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Judyta Przyłuska-Schmitt
Odpis podatkowy „1%” jako źródło finansowania podmiotów ekonomii społecznej w Polsce – retrospekcja i projekcja poziomu zaangażowania społecznego
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o polityce publicznej
dr Dorota Jegorow
Kreacja przedsiębiorczości zależnej od funduszy publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
The Charakter and Effects of Sanctions Imposed on Russia In Conseguens of Aggression Against Ukraine [Charakter i skutki sankcji skierowanych na Rosję w konsekwencji jej agresji na Ukrainę]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Boycotting products and personal values: The moderating role of economic development and individualism [Bojkotowanie produktów i wartości osobiste: rozwój gospodarczy oraz indywidualizm jako moderatory]
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2018
EkonomiaNauki o zarządzaniu
dr hab. Grzegorz Zasuwa
Katolicka myśl ekonomiczno-społeczna wobec fundamentalnych założeń ekonomii głównego nurtu
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaNauki teologiczne
dr Adam Zadroga
Komitet Stabilności Finansowej jako instytucja monitorująca zagrożenia stabilności finansowej na poziomie makroekonomicznym
Artykuł naukowy w wydawnictwie zbiorowym recenzowany
Rok: 2018
Ekonomia
dr hab. Helena Żukowska prof. KUL
Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa
Książka naukowa recenzowana
Rok: 2018
EkonomiaFinanseNauki o zarządzaniu
dr Maria Paździor
Upowszechnienie płatności elektronicznych a ograniczenie szarej strefy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
Funkcjonowanie administracji publicznej na poziomie samorządu terytorialnego a wzrost wydatków publicznych
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Mikroprzedsiębiorstwa wobec wyzwań sharing economy
Artykuł naukowy w czasopiśmie recenzowany
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
Zjawisko crowdfundingu jako jeden z kluczowych elementów gospodarki wspóldzielenia
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
Ekonomia
dr Anna Spoz
Administracja publiczna w potransformacyjnej Polsce – dysfunkcje ograniczające rozwój społeczno-gospodarczy
Rozdział w recenzowanej książce naukowej
Rok: 2017
EkonomiaNauki o administracjiNauki o polityce publicznejNauki o zarządzaniu
dr Dorota Jegorow
Ogółem w bazie dostępnych jest: 31340 zweryfikowanych pozycji.